Riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll (WCAG) 2.1

W3C Recommendation

Denna version:
https://www.w3.org/TR/2018/REC-WCAG21-20180605/
Senaste version:
https://www.w3.org/TR/WCAG21/
Senaste redaktörsutkast:
https://w3c.github.io/wcag/21/guidelines/
Implementeringsrapport:
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/implementation-report/
Föregående version:
https://www.w3.org/TR/2018/PR-WCAG21-20180424/
Föregående Recommendation:
https://www.w3.org/TR/2008/REC-WCAG20-20081211/
Redaktörer:
(Adobe)
(Invited Expert, InterAccess)
(Nomensa)
(W3C)
Redaktörer för WCAG 2.0 (fram till december 2008):
Ben Caldwell (Trace R&D Center, University of Wisconsin-Madison)
Loretta Guarino Reid (Google, Inc.)
Gregg Vanderheiden (Trace R&D Center, University of Wisconsin-Madison)
Wendy Chisholm (W3C)
John Slatin (Accessibility Institute, University of Texas at Austin)
Jason White (University of Melbourne)

Vänligen se errata för att ta del av felaktigheter eller problem som rapporterats sedan offentliggörandet.

Se också översättningar.

Detta dokument finns också tillgängligt i icke-normativa format via Alternate Versions of Web Content Accessibility Guidelines 2.1.


Sammanfattning

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 innehåller ett stort antal rekommendationer för att göra webbinnehåll mer tillgängligt. Genom att följa dessa rekommendationer görs innehållet mer tillgängligt för en bredare skara människor med olika typer av funktionsnedsättningar. Detta inkluderar åtgärder för blindhet och synnedsättning, dövhet och hörselnedsättning, begränsad rörlighet, talsvårigheter, ljuskänslighet och kombinationer av dessa, och vissa åtgärder för inlärningssvårigheter och kognitiva funktionsnedsättningar, dock utan att svara mot alla användarbehov som personer med dessa funktionsnedsättningar har. Dessa riktlinjer avser tillgänglighet för webbinnehåll på stationära datorer, bärbara datorer, surfplattor och mobila enheter. Genom att följa dessa riktlinjer kommer webbinnehåll för det mesta även att bli mer användbart för alla användare.

Framgångskriterierna i WCAG 2.1 är skrivna som teknikoberoende, mätbara påståenden. I separata dokument finns vägledning om hur du bäst uppfyller framgångskriterierna med specifika tekniker, samt generell information om hur du tolkar dem. Se Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) Overview för en introduktion och länkar till WCAG:s tekniska material och utbildningsmaterial.

WCAG 2.1 utökar Web Content Accessibility Guidelines 2.0 [WCAG20] som W3C:s rekommendation i december 2008. Innehåll som uppfyller WCAG 2.1 uppfyller också WCAG 2.0. Arbetsgruppen (WG) har för avsikt att, i de fall där policyer kräver uppfyllande av WCAG 2.0, erbjuda WCAG 2.1 som ett alternativt medel för kravuppfyllande. Offentliggörandet av WCAG 2.1 varken nedvärderar eller ersätter WCAG 2.0. Även om WCAG förblir en W3C-rekommendation tillråder W3C användning av WCAG 2.1 för att maximera tillämpbarheten av tillgänglighetsinsatser i framtiden. W3C uppmuntrar även att den senaste versionen av WCAG används vid utveckling eller uppdatering av policyer för webbtillgänglighet.

Status för dokumentet

Denna sektion beskriver status för detta dokument vid tiden för dess publicering. Andra dokument kan ersätta detta. En lista över aktuella W3C-publikationer och den senast reviderade versionen av denna tekniska rapport finns i W3C technical reports indexhttp://www.w3.org/TR/.

Detta är en Recommendation of WCAG 2.1 by the Accessibility Guidelines Working Group.

Detta dokument har granskats av medlemmar i W3C, av mjukvaruutvecklare, av andra W3C-grupper och intressenter, och är godkänt av W3C:s ledning som W3C Recommendation. Det är ett stabilt dokument som kan användas som referensmaterial eller citeras i andra dokument. W3C:s roll i framtagandet av denna Recommendation är att dra uppmärksamhet till specifikationen och att främja dess breda tillämpning. Detta förstärker och förbättrar funktionaliteten och interoperabiliteten på webben.

Genom att offentliggöra denna Recommendation förväntar sig W3C att funktionaliteten som beskrivs i denna Recommendation inte kommer att påverkas av förändringar av CSS-värden och enhetsmodul nivå 3, eller av pekarhändelser nivå 2. Arbetsgruppen kommer fortsätta att bevaka dessa specifikationer.

Lägg till ett ärende i projektförrådet för W3C och WCAG på GitHub för att kommentera. Arbetsgruppen ber om att offentliga kommentarer läggs till som nya ärenden, med ett ärende för varje enskild kommentar. Det är gratis att skapa ett GitHub-konto för att lägga till ärenden. Om det inte är möjligt att lägga till ärenden på GitHub kan e-postmeddelanden skickas till public-agwg-comments@w3.org (kommentarsarkiv). Mottagna kommentarer rörande WCAG 2.1:s rekommendation kan inte resultera i ändringar i denna version av riktlinjerna, men kan komma att adresseras i errata eller i framtida versioner av WCAG. Arbetsgruppen har inga planer på att ge formella svar på kommentarer. En lista över tillagda ärenden såväl som arkiven med epostlistan med diskussioner om WCAG WG är öppna för allmänheten och framtida arbete i arbetsgruppen kan komma att behandla kommentarer rörande detta dokument.

Detta dokument har offentliggjorts av Accessibility Guidelines Working Group som en Recommendation.

Vänligen se arbetsgruppens implementeringsrapport.

Detta dokument skapades av en grupp som verkar under W3C Patent Policy. W3C tillhandahåller en offentlig lista med patentupplysningar kopplade till resultatet av gruppens arbete. Sidan innehåller även instruktioner för hur man informerar om relevanta patent. Individer med specifik kunskap om ett patent som samma individ tror innehåller väsentliga anspråk måste delge information om detta i enlighet med sektion 6 av W3C Patent Policy.

Detta dokument lyder under W3C Process Document från den 1 februari 2018.

Introduktion

Denna sektion är icke-normativ.

0.1 Bakgrund till WCAG 2§

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 definierar hur man gör webbinnehåll mer tillgängligt för människor med funktionsnedsättning. Tillgänglighet omfattar ett brett spektrum av funktionsnedsättningar, inklusive visuella, auditiva, fysiska, verbala, kognitiva, språkliga, inlärningsmässiga samt neurologiska nedsättningar. Även om dessa riktlinjer täcker ett brett spektra av aspekter så kan de inte hantera behoven för alla människor med alla olika typer, grader och kombinationer av funktionsnedsättningar. Dessa riktlinjer gör även webbinnehåll mer användbart för äldre individer med förändrade förmågor på grund av åldrande, och ofta även mer användbart för användare i allmänhet.

WCAG 2.1 är utvecklat genom W3C arbetsprocess i samarbete med enskilda individer och organisationer över hela världen, med målet att tillhandahålla en gemensam standard för webbtillgänglighet som uppfyller enskilda individers, organisationers och myndigheters behov på internationell nivå. WCAG 2.1 baseras på WCAG 2.0 [WCAG20], vilket i sin tur baserades på WCAG 1.0 [WAI-WEBCONTENT], och är avsedd att kunna tillämpas med olika webbteknologier, nu såväl som i framtiden, och även för att vara mätbar genom en kombination av automatiska tester och manuella utvärderingar. För en introduktion till WCAG, se Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) Overview.

I arbetet med att definiera ytterligare kriterier för att bemöta kognitiva funktionsnedsättningar samt svårigheter med språk och inlärning uppstod betydande utmaningar, däribland ett kort tidsutrymme för utveckling såväl som utmaningar med att nå samsyn om testbarhet, genomförbarhet och internationella överväganden av förslag. Arbetet på detta område kommer att fortsätta i kommande versioner av WCAG. Vi uppmuntrar utvecklare att ta del av vår kompletterande vägledning om att förbättra inkludering av personer med funktionsnedsättning, inklusive inlärningssvårigheter, kognitiva funktionsnedsättningar, personer med synnedsättning med mera.

Webbtillgänglighet är inte bara beroende av ett tillgängligt innehåll utan även av tillgängliga webbläsare och andra användarprogram. Publiceringsverktyg spelar också en viktig roll för webbtillgängligheten. För en överblick över hur dessa delar av webbutveckling och interaktion fungerar tillsammans, se:

0.2 WCAG 2 Nivåer av vägledning§

Det är en stor variation på de enskilda individer och organisationer som använder WCAG. Det inbegriper såväl webbdesigners som webbutvecklare, beslutsfattare, inköpare, lärare och studenter. För att tillgodose gruppernas olika behov erbjuds flera nivåer av vägledning; övergripande principer, generella riktlinjer, mätbara framgångskriterier och en omfattande samling med tillräckliga tekniker, rekommenderade tekniker, och dokumenterade, vanliga misstag med exempel, källor och kod.

Alla dessa nivåer (principer, riktlinjer, framgångskriterier samt tillräckliga och rekommenderade tekniker) samverkar för att ge stöd i hur man gör innehåll mer tillgängligt. Utvecklare uppmuntras att beakta och tillämpa alla nivåer som de kan, inklusive rekommenderade tekniker, för att på bästa möjliga sätt möta behoven hos en så bred grupp användare som möjligt.

Observera att inte ens innehåll som möter den högsta nivån (AAA) kommer att vara tillgängligt för alla individer med olika typer, grader, eller kombinationer av funktionsnedsättningar, speciellt inom områden som rör kognition, språk och inlärning. Utvecklare uppmuntras att överväga samtliga tekniker, inklusive de rekommenderade, såväl som att söka relevanta råd gällande bästa praxis för att säkerställa att webbinnehåll är tillgängligt, så långt det är möjligt, för dessa grupper. Metadata kan hjälpa användare att hitta innehåll som bäst passar deras behov.

0.3 WCAG 2.1 Stöddokument§

WCAG 2.1-dokumentet är skapat för att tillgodose behoven hos de som behöver en stabil och refererbar teknisk standard. Andra dokument, så kallade stöddokument, baseras på WCAG 2.1 och uppfyller andra viktiga ändamål, inklusive möjligheten att uppdateras för att beskriva hur WCAG kan appliceras på nya teknologier. Stöddokument inkluderar:

 1. Hur man uppfyller WCAG 2.1 - En anpassningsbar och snabb hänvisning till WCAG 2.1 som inkluderar samtliga riktlinjer, framgångskriterier och tekniker som kan användas av utvecklare då de utvecklar och utvärderar webbinnehåll. Detta omfattar innehåll från WCAG 2.0 och WCAG 2.1 och kan filtreras på flera sätt för att hjälpa utvecklare att fokusera på det innehåll som är relevant.

 2. Understanding WCAG 2.1 - En guide till att förstå och implementera WCAG 2.1. Det finns ett kortfattat förståelsedokument för varje enskild riktlinje och framgångskriterium i WCAG 2.1, och för nyckelområden.

 3. Techniques for WCAG 2.1 - En samling tekniker och vanliga misstag, vart och ett i separata dokument som inkluderar beskrivningar, exempel, koder och tester.

 4. The WCAG Documents - Ett diagram och en beskrivning av hur de tekniska dokumenten är relaterade och sammanlänkade.

Se Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) Overview för en beskrivning av stödmaterial för WCAG 2.1, bl.a. undervisningsmaterial relaterat till WCAG 2.1. Ytterligare resurser som täcker områden såsom verksamhetsnyttan av webbtillgänglighet, planering av implementation för att öka webbplatsers tillgänglighet, och policyer för tillgänglighet är listade i WAI Resources.

0.4 Krav för WCAG 2.1§

WCAG 2.1 uppfyller en uppsättning krav för WCAG 2.1 som i sin tur ärver krav från WCAG 2.0. Krav strukturerar det övergripande ramverket av riktlinjer och säkerställer bakåtkompatibilitet. Arbetsgruppen använde även en mindre formell uppsättning acceptanskriterier för framgångskriterier, för att bidra till att säkerställa att framgångskriterier till form och kvalitet liknar dem som finns i WCAG 2.0. Dessa krav begränsade vad som kunde inkluderas i WCAG 2.1. Denna begränsning var av vikt för att bevara karaktären av punktuppdatering av WCAG 2.

0.5 Jämförelse med WCAG 2.0§

WCAG 2.1 inleddes med målet att förbättra vägledning inom tillgänglighet för tre större grupper: användare med kognitiva funktionsnedsättningar eller inlärningssvårigheter, användare med synnedsättning, och användare med funktionsnedsättning på mobila enheter. Många sätt att möta dessa behov föreslogs och utvärderades, och ett urval av dem förfinades av arbetsgruppen. Strukturella krav som ärvts från WCAG 2.0, förslagens tydlighet och genomslagskraft, och tidsåtgången utmynnade i den slutgiltiga uppsättningen av framgångskriterier som inkluderats i denna version. Arbetsgruppen bedömer att WCAG 2.1 innebär en gradvis vidareutveckling av vägledning för tillgängligt webbinnehåll inom alla dessa områden, men understryker att inte alla användarbehov tillgodoses av dessa riktlinjer.

WCAG 2.1 bygger på och är bakåtkompatibel med WCAG 2.0, vilket betyder att webbsidor som uppfyller WCAG 2.1 även uppfyller WCAG 2.0. Utvecklare som enligt policy måste uppfylla WCAG 2.0 kommer att kunna uppdatera innehåll till WCAG 2.1 utan att sluta uppfylla WCAG 2.0. Utvecklare som följer båda uppsättningar av riktlinjer bör känna till följande skillnader:

0.5.1 Nya inslag i WCAG 2.1§

WCAG 2.1 utökar WCAG 2.0 genom att lägga till nya framgångskriterier, definitioner till stöd för dessa, riktlinjer för hur tilläggen ska organiseras och ett par tillägg till sektionen om uppfyllande. Detta additiva tillvägagångssätt bidrar till att klargöra att sidor som uppfyller WCAG 2.1 även uppfyller WCAG 2.0, för att därigenom möta uppfyllandekrav som är specifika för WCAG 2.0. The Accessibility Guidelines Working Group (arbetsgruppen) rekommenderar att sidor antar WCAG 2.1 som sitt nya mål för uppfyllande även om formella skyldigheter nämner WCAG 2.0, för att på så sätt erbjuda förbättrad tillgänglighet och förekomma framtida policyändringar.

Följande framgångskriterier är nya i WCAG 2.1:

Många av dessa framgångskriterier hänvisar till nya termer som också har lagts till i ordlistan och som utgör en del av de normativa kraven för framgångskriterierna.

I sektionen om uppfyllande har en tredje anmärkning om sidvarianter lagts till i Fullständiga sidor och ett alternativ för maskinläsbara metadata har lagts till i Valfria komponenter i en deklaration av uppfyllande.

0.5.2 Numrering i WCAG 2.1§

För att undvika förvirring för genomförare för vilka bakåtkompatibilitet med WCAG 2.0 är viktigt har nya framgångskriterier i WCAG 2.1 lagts till efter de befintliga framgångskriterierna för dess riktlinje. På detta vis behöver avsnittsnummer för framgångskriterier inte ändras från WCAG 2.0, något som skulle orsakas av att infoga nya framgångskriterier mellan befintliga framgångskriterier i riktlinjen, men det betyder att framgångskriterier för varje enskild riktlinje inte längre grupperas efter uppfyllandenivå. Vilken ordning framgångskriterier står i under varje enskild riktlinje antyder ingen information om uppfyllandenivå; endast indikatorn för uppfyllandenivå (A / AA / AAA) vid framgångskriteriet i fråga upplyser om detta. WCAG 2.1 Quick Reference tillhandahåller sätt att granska framgångskriterier grupperade efter uppfyllandenivå, tillsammans med många andra alternativ för filtrering och sortering.

0.5.3 Uppfyllande av WCAG 2.1§

WCAG 2.1 använder samma modell för uppfyllande som WCAG 2.0 med ett par tillägg, vilket beskrivs i sektionen om Uppfyllande. Avsikten är att sidor som uppfyller WCAG 2.1 även uppfyller WCAG 2.0, vilket betyder att de tillgodoser krav som ställs i policyer som hänvisar till WCAG 2.0 samtidigt som de bättre tillfredsställer användares behov på den nuvarande webben.

0.6 Senare versioner av riktlinjer för tillgänglighet§

Parallellt med WCAG 2.1 utvecklar Accessibility Guidelines Working Group (arbetsgruppen) en ytterligare större version av riktlinjer för tillgänglighet. Resultatet av detta arbete förväntas vara en mer betydande omstrukturering av vägledning för webbtillgänglighet än vad som skulle vara realistiskt i en punktuppdatering av WCAG 2. Arbetet utförs enligt en forskningsinriktad och användarcentrerad designmetodik i syfte att producera ett så effektivt och flexibelt resultat som möjligt, som inkluderar rollerna innehållsutveckling, stöd för användarprogram och stöd för publiceringsverktyg. Detta är en mångårig insats, så WCAG 2.1 behövs som en interimslösning för att tillhandahålla uppdaterad vägledning för webbtillgänglighet som återspeglar förändringar som webben har genomgått sedan WCAG 2.0 publicerades. Arbetsgruppen kan också komma att utveckla ytterligare interimsversioner, närmast WCAG 2.2, inom en liknande kortare tidsrymd för att tillhandahålla ytterligare stöd medan den större versionen färdigställs.

1. Möjlig att uppfatta §

Information och komponenter i ett användargränssnitt måste presenteras för användare på sätt som de kan uppfatta.

Riktlinje 1.1 Textalternativ§

Tillhandahåll alternativ i form av text till allt icke- textbaserat innehåll så att det kan konverteras till format som användarna behöver, till exempel stor stil, punktskrift, tal, symboler eller enklare språk.

Framgångskriterium 1.1.1 Innehåll som inte är text§

(Nivå A)

Allt innehåll som inte är text, som presenteras för användaren har ett textalternativ med samma syfte, utom i de situationer som anges nedan.

Navigeringsmetod/funktion, inmatning

Om innehåll som inte är text är en navigeringsmetod/funktion eller accepterar inmatning från användare så ska den ha ett namn som beskriver dess syfte. (Se Framgångskriterium 4.1.2 för ytterligare krav på navigeringsmetod/funktion och innehåll som accepterar inmatning från användare).

Tidsberoende media

Om innehåll som inte är text är tidsberoende media så ger ett textalternativ åtminstone en beskrivning av det innehåll som inte är text. (Se Riktlinje 1.2 för ytterligare krav på media).

Test

Om innehåll som inte är text är ett test eller en övning som inte skulle fungera om det visades som text, så ger ett textalternativ åtminstone en beskrivning av det innehåll som inte är text.

Sensorisk

Om innehåll som inte är text främst är avsett för att ge en specifik sensorisk upplevelse så ger ett textalternativ åtminstone en beskrivning av det innehåll som inte är text.

CAPTCHA

Om syftet med innehållet som inte är text är att bekräfta att en människa, snarare än en dator, försöker komma åt informationen så ska textalternativ som identifierar och beskriver syftet av innehållet tillhandahållas. Alternativa former av CAPTCHA, som använder sig av utmatningsmetoder för olika typer av sensorisk upplevelse, tillhandahålls för att tillgodose olika funktionsnedsättningar.

Dekoration, formatering, osynlig

Om innehåll som inte är text är rent dekorativt, bara används för visuell formatering eller inte presenteras för användare, så implementeras det på ett sätt så att det kan ignoreras av hjälpmedel.

Riktlinje 1.2 Tidsberoende media§

Tillhandahåll alternative till tidsberoende media.

Framgångskriterium 1.2.1 Enbart ljud och enbart video (förinspelad)§

(Nivå A)

För förinspelat ljud (enbart) och förinspelad video (enbart) gäller följande, utom när ljudet eller videon är ett mediealternativ till text och tydligt märkt som sådant:förinspelat ljud (enbart) och förinspelad video (enbart) gäller följande, utom när ljudet eller videon är ett mediealternativ till text och tydligt märkt som sådant:

Förinspelat ljud (enbart)

Det finns ett alternativ till tidsberoende media som presenterar information motsvarande det förinspelade ljudinnehållet.

Förinspelad video (enbart)

Det finns antingen ett alternativ till tidsberoende media eller ett ljudspår som presenterar information motsvarande det förinspelade videoinnehållet.

Framgångskriterium 1.2.2 Textbeskrivningar (förinspelade)§

(Nivå A)

Det finns textbeskrivningar till allt förinspelat ljud innehåll i synkroniserad media, utom när mediet är ett mediealternativ till text och tydligt är märkt som sådant.

Framgångskriterium 1.2.3 Ljudbeskrivning eller mediealternativ (förinspelat) §

(Nivå A)

Det finns ett alternativ till tidsberoende media eller en ljudbeskrivning av det förinspelade video innehållet i synkroniserad media, utom när mediet är ett mediealternativ till text och tydligt är märkt som sådant.

Framgångskriterium 1.2.4 Textbeskrivningar (direktsända)§

(Nivå AA)

Det finns textbeskrivningar av allt direktsänt ljudinnehåll i synkroniserad media.

Framgångskriterium 1.2.5 Ljudbeskrivning (förinspelad)§

(Nivå AA)

Det finns ljudbeskrivningar av allt förinspelat videoinnehåll i synkroniserad media.

Framgångskriterium 1.2.6 Teckenspråk (förinspelad)§

(Nivå AAA)

Det finns teckenspråksöversättningar av allt förinspelat ljudinnehåll i synkroniserad media.

Framgångskriterium 1.2.7 Utökad ljudbeskrivning (förinspelad)§

(Nivå AAA)

Där pauser i förgrundsljudet inte räcker för att skapa en ljudbeskrivning som förmedlar meningen med videon, så finns en utökad ljudbeskrivning av allt förinspelat videoinnehåll i synkroniserad media.

Framgångskriterium 1.2.8 Mediealternativ (förinspelat)§

(Nivå AAA)

Det finns ett alternativ till tidsberoende media av all förinspelad synkroniserad media och för alla förinspelade videos (enbart).

Framgångskriterium 1.2.9 Enbart ljud (direktsänt)§

(Nivå AAA)

Det finns ett alternativ till tidsberoende media som presenterar information motsvarande direktsänt ljudinnehåll (enbart).

Riktlinje 1.3 Anpassningsbart§

Skapa innehåll som kan presenteras på olika sätt (exempelvis med enklare layout) utan att information eller struktur går förlorad.

Framgångskriterium 1.3.1 Information och relationer§

(Nivå A)

Information, struktur, och relationer som förmedlas genom presentation kan bli automatiskt tydliggjord eller finnas som text.

Framgångskriterium 1.3.2 Meningsfull ordning§

(Nivå A)

När meningen med innehållet påverkas av ordningen det presenteras i, kan en logisk läsordning bli automatiskt tydliggjord.

Framgångskriterium 1.3.3 Sensoriska kännetecken§

(Nivå A)

Instruktioner för att förstå och styra innehåll är inte enbart beroende av sensoriska kännetecken såsom form, storlek, visuell placering, orientering eller ljud.

ANMÄRKNING

För krav som har med färg att göra, se Riktlinje 1.4.

Framgångskriterium 1.3.4 Orientering§

(Nivå AA)

Innehåll begränsar inte sin visning och hantering till endast en visningsorientering, såsom liggande eller stående, om en specifik visningsorientering inte är nödvändig.

ANMÄRKNING

Exempel på när en viss visningsorientering kan vara nödvändig är för en bankcheck, en pianoapplikation, bildspel för projektor eller tv-apparat, eller virtual reality-innehåll där en binär visningsorientering inte är tillämpbar.

Framgångskriterium 1.3.5 Identifiera inmatningssyfte§

(Nivå AA)

Syftet med varje inmatningsfält som samlar in information om användaren kan tydliggöras automatiskt när:

Framgångskriterium 1.3.6 Identifiera syfte§

(Nivå AAA)

I innehåll som implementeras genom kodspråk (markup language) kan syften för komponenter i användargränssnitt, ikoner och regioner bli automatiskt tydliggjorda.

Riktlinje 1.4 Urskiljbart§

Gör det enklare för användare att se och höra innehåll, bland annat genom att skilja förgrund från bakgrund.

Framgångskriterium 1.4.1 Användning av färger§

(Nivå A)

Färg används inte som det enda visuella sättet att förmedla information, indikera en handling, fråga om återkoppling eller särskilja ett visuellt element.

ANMÄRKNING

Detta framgångskriterium tar specifikt upp färgperception. Andra typer av perception behandlas i Riktlinje 1.3 inklusive automatisk åtkomst av kod för färg och annan visuell presentation.

Framgångskriterium 1.4.2 Kontroll av ljud§

(Nivå A)

Om något ljud på en webbsida automatiskt spelas i mer än tre sekunder så ska det antingen finnas en metod/funktion för att pausa eller stoppa ljudet, eller en metod/funktion för att ändra ljudnivån. Denna kontroll ska vara oberoende av systemets ordinarie volymkontroll.

ANMÄRKNING

Eftersom innehåll som inte uppfyller detta framgångskriterium kan hindra en användares möjlighet att använda hela sidan, så måste allt innehåll på webbsidan uppfylla detta framgångskriterium (oavsett om innehållet används för att uppfylla andra framgångskriterier eller inte). Se Uppfyllnadskrav 5: inte störande.

Framgångskriterium 1.4.3 Kontrast (minimum)§

(Nivå AA)

Den visuella presentationen av text och text i form av bild har ett kontrastvärde på minst 4,5:1 med följande undantag:

Stor text

Text i stor stil och bilder av text i stor stil har ett kontrastvärde på minst 3:1.

Oväsentlig

Text eller text i form av bild som är en del av en inaktiv komponent i ett användargränssnitt är rent dekorativ, inte är synlig för någon, eller är en del av en bild som innehåller annat viktigt visuellt innehåll, har inga krav vad gäller kontrast.

Logotyper

Text som är en del av en logotyp eller ett varumärke har inget minimikrav vad gäller kontrast.

Framgångskriterium 1.4.4 Förändring av textstorlek§

(Nivå AA)

Förutom för textbeskrivningar och text i form av bild, så kan text förstoras utan hjälpmedel upp till 200 procent utan att användaren förlorar innehåll eller funktionalitet.

Framgångskriterium 1.4.5 Text i form av bild§

(Nivå AA)

Om den teknik som används kan skapa den visuella presentationen så ska text användas för att förmedla information hellre än text i form av bild, med följande undantag:

Anpassningsbar

Texten i form av bild kan bli visuellt anpassad efter användarens krav;

Avgörande betydelse

En utförlig presentation i form av text har avgörande betydelse för att förmedla informationen.

ANMÄRKNING

Logotyper (text som är en del av en logotyp eller ett varunamn) anses ha avgörande betydelse.

Framgångskriterium 1.4.6 Kontrast (utökad)§

(Nivå AAA)

Den visuella presentationen av text och text i form av bild har ett kontrastvärde på minst 7:1, med följande undantag:

Stor text

Text i stor stil och bilder av text i stor stil har ett kontrastvärde på minst 4,5:1.

Oväsentlig

Text eller text i form av bild som är en del av en inaktiv komponent i ett användargränssnitt är rent dekorativ, inte är synlig för någon, eller är en del av en bild som innehåller annat viktigt visuellt innehåll, har inga krav vad gäller kontrast.

Logotyper

Text som är en del av en logotyp eller ett varumärke har inget minimikrav vad gäller kontrast.

Framgångskriterium 1.4.7 Lågt eller inget bakgrundsljud§

(Nivå AAA)

För förinspelat ljud innehåll (1) som i första hand innehåller tal i förgrunden, (2) som inte är en ljud-CAPTCHA eller en ljudlogotyp och (3) som inte i första hand är ett musikaliskt uttryck såsom sång eller rapp, gäller minst ett av följande:

Inget bakgrundsljud

Ljudet innehåller inget bakgrundsljud.

Stänga av

Bakgrundsljudet går att stänga av.

20 dB

Bakgrundsljudet är minst 20 decibel lägre än det talade förgrundsljudet med undantag för enstaka ljud som varar i endast en eller två sekunder.

ANMÄRKNING

Enligt definition av "decibel" så är bakgrundsljudet som uppfyller detta krav ungefär fyra gånger lägre än det talade förgrundsljudet.

Framgångskriterium 1.4.8 Visuell presentation§

(Nivå AAA)

För den visuella presentationen av textblock, finns en metod/funktion för att uppnå följande:

 • Förgrunds- och bakgrundsfärger kan väljas av användaren.
 • Spaltbredden överstiger inte 80 tecken eller glyfer (40 om CJK).
 • Texten har inte marginaljusterats (det får inte vara både rak vänster- och rak högermarginal).
 • Radavstånd är minst 1,5 inom stycken och avståndet mellan stycken är minst 1,5 gånger större än radavståndet.
 • Textstorlek kan förändras utan hjälpmedel upp till 200 procent på ett sätt som inte kräver att användaren behöver scrolla horisontellt för att läsa en textrad i ett helskärmsfönster.

Framgångskriterium 1.4.9 Text i form av bild (utan undantag)§

(Nivå AAA)

Text i form av bild används enbart rent dekorativt eller när en särskild presentation av text är av avgörande betydelse för informationen som förmedlas.

ANMÄRKNING

Logotyper (text som är en del av en logotyp eller ett varumärke) anses vara av avgörande betydelse.

Framgångskriterium 1.4.10 Omflödning§

(Nivå AA)

Innehåll kan presenteras utan att information eller funktionalitet går förlorad och utan att kräva sidskrollning i två dimensioner för:

 • Innehåll som skrollas vertikalt med en bredd som motsvarar 320 bildpunkter i CSS;
 • Innehåll som skrollas horisontellt med en höjd som motsvarar 256 bildpunkter i CSS.

Förutom de delar av innehållet som kräver visning i två dimensioner för användning eller innebörd.

ANMÄRKNING

320 bildpunkter i CSS motsvarar en inledande vyfönsterbredd om 1280 bildpunkter i CSS vid 400 % förstoring. För webbinnehåll som har utformats för skrollning i sidled (dvs. med vertikal text) motsvarar 256 bildpunkter i CSS en inledande vyfönsterbredd om 1024 bildpunkter vid 400 % förstoring.

ANMÄRKNING

Exempel på innehåll som kräver visning i två dimensioner är bilder, kartor, diagram, video, spel, presentationer, datatabeller och gränssnitt där det är nödvändigt att behålla verktygslister i visningsområdet för att kunna manipulera innehåll.

Framgångskriterium 1.4.11 Kontrast som inte rör text§

(Nivå AA)

Den visuella presentationen av följande har ett kontrastvärde om åtminstone 3:1 i förhållande till angränsande färg/färger:

Komponenter i användargränssnitt
Visuell information som krävs för att identifiera komponenter i användargränssnitt och tillstånd, förutom inaktiva komponenter eller då komponentens utseende avgörs av användarprogrammet och inte ändras av utvecklaren;
Grafiska objekt
Delar av grafik som krävs för att förstå innehållet, förutom då en viss presentation av grafik är av avgörande betydelse för informationen som förmedlas.

Framgångskriterium 1.4.12 Textavstånd§

(Nivå AA)

I innehåll som implementeras med kodspråk som stödjer följande stilegenskaper för text förloras varken innehåll eller funktionalitet genom att ställa in alla av följande och utan att ändra någon annan stilegenskap:

 • Radhöjd (radavstånd) till åtminstone 1,5 gånger typsnittets storlek;
 • Avstånd efter stycken till åtminstone 2 gånger typsnittets storlek;
 • Avstånd mellan bokstäver (knipning och spärrning) till åtminstone 0,12 gånger typsnittets storlek;
 • Avstånd mellan ord till åtminstone 0,16 gånger typsnittets storlek.

Undantag: Mänskliga språk och skriftsystem som inte använder en eller fler av dessa stilegenskaper för text i skrift kan nå uppfyllnad genom att använda endast de egenskaper som finns för den kombinationen av språk och skriftsystem.

Framgångskriterium 1.4.13 Innehåll vid Hover eller Fokus§

(Nivå AA)

Där man genom att hovra över med muspekaren eller fokusera med tangentbordet och sedan ta bort dessa markeringar kan göra så att ytterligare innehåll blir synligt och sedan dolt, stämmer följande:

Kan stängas:
En metod finns för att stänga det ytterligare innehållet utan att flytta muspekaren eller tangentbordsfokus, om det ytterligare innehållet inte kommunicerar ett inmatningsfel eller om det inte skymmer eller ersätter annat innehåll;
Kan hovras över:
Om muspekarhovring kan göra det ytterligare innehållet synligt ska muspekaren kunna föras över det ytterligare innehållet utan att det ytterligare innehållet försvinner;
Beständigt:
Det ytterligare innehållet förblir synligt tills hover- eller fokusutlösaren har flyttats, tills användaren stänger innehållet, eller tills informationen som visas inte längre är sann.

Undantag: Den visuella presentationen av det ytterligare innehållet kontrolleras av användarprogrammet och ändras inte av utvecklaren.

ANMÄRKNING

Exempel på ytterligare innehåll som kontrolleras av användarprogrammet inkluderar verktygstips i webbläsaren som skapats genom HTML -attributet title.

ANMÄRKNING

Anpassade verktygstips, undermenyer och andra icke-modala popup-fönster som visas vid hover och fokus är exempel på ytterligare innehåll som täcks av detta kriterium.

2. Hanterbar §

Komponenter i ett användargränssnitt och navigering måste vara hanterbara.

Riktlinje 2.1 Tangentbord§

All funktionalitet ska vara åtkomlig med ett tangentbord.

Framgångskriterium 2.1.1 Tangentbord§

(Nivå A)

All funktionalitet är hanterbar via ett gränssnitt för tangentbord utan att det krävs särskild timing för varje enskild tangenttryckning. Detta gäller med undantag för när den underliggande funktionaliteten kräver inmatning som är beroende av mönstret som skapas av användarens rörelser och inte bara slutpunkterna.

ANMÄRKNING

Detta undantag gäller den underliggande funktionaliteten, inte sättet man matar in information. Om man exempelvis använder handskrift för att mata in text så kräver inmatningstekniken (handskrivning) mönsterberoende inmatning, men den underliggande funktionaliteten (textinmatning) kräver inte det.

ANMÄRKNING

Detta förbjuder inte, och ska inte avskräcka från, att också använda styrning via mus eller andra inmatningsmetoder utöver tangentbordsstyrning.

Framgångskriterium 2.1.2 Ingen tangentbordsfälla§

(Nivå A)

Om tangentbordsfokus kan flyttas till en komponent på webbsidan via ett gränssnitt för tangentbord så kan också fokus flyttas bort från samma komponent med hjälp av ett gränssnitt för tangentbord. Om det krävs något mer än vanliga piltangenter, tabbtangenter eller andra standardiserade avslutningsmetoder för att flytta bort fokus så ska användaren informeras om hur det går till.

ANMÄRKNING

Eftersom innehåll som inte uppfyller detta framgångskriterium kan hindra en användares möjlighet att använda hela sidan, så måste allt innehåll på webbsidan uppfylla detta framgångskriterium (oavsett om innehållet används för att uppfylla andra framgångskriterier eller inte). Se Uppfyllnadskrav 5: inte störande.

Framgångskriterium 2.1.3 Tangentbord (utan undantag)§

(Nivå AAA)

All funktionalitet kan styras via ett gränssnitt för tangentbord utan att det krävs särskild timing för varje tangenttryckning.

Framgångskriterium 2.1.4 Kortkommando med teckentangenter§

(Nivå A)

Om ett kortkommando genom tangentbord implementeras i innehåll genom användning av endast bokstavs- (inklusive i versal och gemen), skiljeteckens-, nummer- eller symboltangenter stämmer åtminstone ett av följande:

Stäng av:
Det finns en metod för att stänga av kommandot;
Ändra:
Det finns en metod för att ändra kortkommandot så att det använder en eller flera tangenter som inte är utskriftsbara (t ex Ctrl, Alt, osv.)
Endast aktiverad om i fokus:
Kortkommandot genom tangentbord för en komponent i användargränssnitt är endast aktiverat om denna komponent är i fokus.

Riktlinje 2.2 Tillräckligt med tid§

Ge användaren tillräckligt med tid för att läsa och använda innehållet.

Framgångskriterium 2.2.1 Justerbar tidsgräns§

(Nivå A)

För varje satt tidsgräns gäller minst ett av följande:

Stänga av:

Användaren tillåts stänga av tidsgränsen i förväg, eller

Anpassa:

Användaren tillåts justera tidsgränsen i förväg över ett brett intervall som är minst 10 gånger längden på den ursprungliga inställningen, eller

Utöka:

Användaren varnas innan tiden går ut och ges minst 20 sekunder för att förlänga tidsgränsen genom en enkel handling (t ex "tryck ner mellanslagstangenten"). Användaren tillåts förlänga tidsgränsen åtminstone 10 gånger, eller

Undantag: realtid:

Tidsgränsen är nödvändig för händelser i realtid (t ex auktioner), och inga alternativ till tidsgränsen är möjliga, eller

Undantag: avgörande betydelse:

Tidsgränsen har avgörande betydelse och att förlänga den skulle göra hela aktiviteten ogiltig, eller

Undantag: 20 timmar:

Tidsgränsen är längre än 20 timmar.

ANMÄRKNING

Detta framgångskriterium säkerställer att användarna kan fullfölja uppgifter utan oväntade förändringar av innehåll eller sammanhang som är resultatet av en tidsgräns. Detta framgångskriterium ska beaktas i samband med framgångskriterium 3.2.1, vilket sätter gränser för förändringar av innehåll eller sammanhang som är resultatet av användarnas agerande

Framgångskriterium 2.2.2 Paus, Stopp, Dölj§

(Nivå A)

För information som rör sig, blinkar, skrollar eller uppdateras automatiskt gäller samtliga punkter:

Rörelse, blinkning, skrollning:

För varje rörelse, blinkning eller skrollning som (1) startar automatiskt, (2) pågår i mer än 5 sekunder, och (3) presenteras tillsammans med annat innehåll, finns det en metod/funktion för att pausa, stoppa eller dölja dessa, så länge inte rörelsen, blinkningen eller skrollningen har en avgörande betydelse för en aktivitet, och

Automatisk uppdatering:

För automatiskt uppdaterad information som (1) startar automatiskt och (2) presenteras tillsammans med annat innehåll finns det en metod/funktion för att pausa, stoppa eller dölja den eller en metod/funktion för att kontrollera uppdateringsfrekvensen. Detta gäller förutom om den automatiska uppdateringen har en avgörande betydelse för en aktivitet.

ANMÄRKNING

För krav som rör flimmer, se Riktlinje 2.3.

ANMÄRKNING

Eftersom innehåll som inte uppfyller detta framgångskriterium kan hindra en användares möjlighet att använda hela sidan, så måste allt innehåll på webbsidan uppfylla detta framgångskriterium (oavsett om innehållet används för att uppfylla andra framgångskriterier eller inte). Se Uppfyllnadskrav 5: inte störande.

ANMÄRKNING

I innehåll som uppdateras av mjukvara inom vissa intervall eller som strömmas till användarprogrammet behöver inte informationen som genererats eller tagits emot under pausen sparas eller presenteras, då detta kan vara tekniskt omöjligt och i många situationer missvisande.

ANMÄRKNING

En animation som är en del av en inladdningsfas eller liknande, kan betraktas ha avgörande betydelse om användarna inte kan interagera under den fasen och om utebliven visualisering av processen skulle kunna förvirra användarna eller få dem att tro att innehållet har "frusit" eller att koppningen mot innehållet har brutits.

Framgångskriterium 2.2.3 Inga tidsgränser§

(Nivå AAA)

Tidsgränsen är inte en avgörande del av den händelse eller aktivitet som presenterats via innehållet, med undantag för icke-interaktiva synkroniserade medier och händelser i realtid.

Framgångskriterium 2.2.4 Avbrott§

(Nivå AAA)

Avbrott kan skjutas upp eller förhindras av användaren med undantag för avbrott på grund av nödfall.

Framgångskriterium 2.2.5 Återautentisering§

(Nivå AAA)

När en session som kräver autentisering löper ut, kan användaren fortsätta aktiviteten utan att förlora data, efter återautentiseringen.

Framgångskriterium 2.2.6 Timeouter§

(Nivå AAA)

Användare varnas för varigheten av inaktivitet från användaren som kan orsaka förlust av data, om data inte lagrats i över 20 timmar då användaren inte vidtar några åtgärder.

ANMÄRKNING

Regelverk för integritet kan kräva uttryckligt samtycke från användaren innan användaridentfieringen har autentiserats och innan användardata har lagrats. I de fall där användaren är minderårig får uttryckligt samtycke inte efterfrågas i de flesta jurisdiktioner, länder eller regioner. Samråd med integritetsexperter och rättsliga rådgivare rekommenderas vid övervägande av datalagring som ett sätt att tillgodose detta framgångskriterium.

Riktlinje 2.3 Krampanfall och fysiska reaktioner§

Designa inte innehåll på ett sätt som kan orsaka krampanfall eller fysiska reaktioner.

Framgångskriterium 2.3.1 Tre flimmer eller under tröskelvärde§

(Nivå A)

Webbsidor innehåller inget som flimrar mer än tre gånger under en ensekundsperiod, eller så ligger flimret under de generella tröskelvärdena för flimmer och rött flimmer.

ANMÄRKNING

Eftersom innehåll som inte uppfyller detta framgångskriterium kan hindra en användares möjlighet att använda hela sidan, så måste allt innehåll på webbsidan uppfylla detta framgångskriterium (oavsett om innehållet används för att uppfylla andra framgångskriterier eller inte). Se Uppfyllnadskrav 5: inte störande.

Framgångskriterium 2.3.2 Tre flimmer§

(Nivå AAA)

Webbsidor innehåller inget som flimrar mer än tre gånger under en ensekundsperiod.

Framgångskriterium 2.3.3 Animering från interaktioner§

(Nivå AAA)

Rörelseanimering som aktiveras av interaktion kan inaktiveras, om inte animeringen är nödvändig för funktionaliteten eller informationen som förmedlas.

Riktlinje 2.5 Inmatningsenheter§

Gör det lättare för användarna att använda funktionalitet genom olika inmatningssätt utöver tangentbord.

Framgångskriterium 2.5.1 Pekgester§

(Nivå A)

All funktionalitet som använder flerpunkts- eller banbaserade gester för att utföra uppgifter kan också utföras med en pekare utan en banbaserad gest, om inte en flerpunkts- eller banbaserad gest är av avgörande betydelse.

ANMÄRKNING

Detta krav gäller för webbinnehåll som tolkar pekgester (dvs., det gäller inte för handlingar som krävs för att styra användarprogrammet eller hjälpmedlet).

Framgångskriterium 2.5.2 Avbryta pekaktivitet §

(Nivå A)

För funktionalitet som kan användas med en enda pekare är minst ett av följande sant:

Ingen ned-händelse:
Pekarens ned-händelse används inte för att utföra någon del av aktiviteten;
Avbryt eller Ångra:
Funktionen slutförs på upp-händelsen, och en funktion finns tillgänglig för att avbryta funktionen innan den är utförd eller för att ångra funktionen efter avslutad uppgift;
Upp-återkallning:
Upp-händelsen återställer ett resultat av en föregående ned-händelse;
Nödvändigt:
Det är nödvändigt att slutföra funktionen vid ned-händelsen;
ANMÄRKNING

Funktioner som emulerar en knapptryckning på ett tangentbord eller numerisk knappsats anses vara nödvändiga.

ANMÄRKNING

Detta krav gäller för webbinnehåll som tolkar pekhandlingar (dvs., det gäller inte för handlingar som krävs för att styra användarprogrammet eller hjälpmedlet).

Framgångskriterium 2.5.3 Etikett i namn§

(Nivå A)

För komponenter i användargränssnitt med etiketter som inkluderar text eller bilder av text innehåller namnet texten som presenteras visuellt.

ANMÄRKNING

En beprövad metod är att låta etikettens text stå i början av namnet.

Framgångskriterium 2.5.4 Rörelseaktivering§

(Nivå A)

Funktionalitet som kan styras genom rörelse i enhet eller rörelse av användare kan också styras genom komponenter i användargränssnitt, och det går att stänga av respons på rörelsen för att förhindra oplanerad aktivering, förutom vad gäller:

Gränssnitt som stöds:
Rörelsen används för att styra en funktion genom ett gränssnitt med stöd för tillgänglighet;
Avgörande betydelse:
Rörelsen är av avgörande betydelse för funktionen och att göra detta skulle ogiltigförklara aktiviteten.

Framgångskriterium 2.5.5 Storlek på klickytan§

(Nivå AAA)

Storleken på klickytan för inmatningar med pekare är minst 44 gånger 44 CSS-pixlar förutom vad gäller:

Motsvarighet:
Klickytan går att nå genom en motsvarande länk eller kontroll på samma sida som är minst 44 gånger 44 CSS-pixlar;
Inuti texten:
Klickytan är i en mening eller ett textstycke;
Kontrolleras av användarprogrammet:
: Klickytans storlek avgörs av användarprogrammet och har inte modifierats av utvecklaren;
Avgörande betydelse:
Ett visst sätt att presentera klickytan är av avgörande betydelse för informationen som förmedlas.

Framgångskriterium 2.5.6 Samtidiga metoder för inmatning§

(Nivå AAA)

Webbinnehåll begränsar inte användningen av metoder för inmatning som finns tillgängliga på en plattform, förutom då begränsningen är av avgörande betydelse, krävs för att säkerställa innehållets integritet eller krävs för att efterleva användarinställningar.

3. Begriplig §

Information och hantering av användargränssnitt måste vara begriplig.

Riktlinje 3.1 Läsbart§

Gör textinnehåll läsbart och begripligt.

Framgångskriterium 3.1.1 Sidans språk§

(Nivå A)

Det huvudsakliga mänskliga språket på varje webbsida kan tydliggöras automatiskt.

Framgångskriterium 3.1.2 Språk för del av sida§

(Nivå AA)

Det mänskliga språket för varje avsnitt eller fras i innehållet kan automatiskt tydliggöras utom för egennamn, tekniska termer, ord av obestämbart språk och ord eller fraser som blivit en naturlig del av språket i den omgivande texten.

Framgångskriterium 3.1.3 Ovanliga ord§

(Nivå AAA)

Det finns en metod/funktion som visar specifika definitioner av ord och fraser som används på ett ovanligt eller begränsat sätt. Detta gäller även bildspråk och jargong.

Framgångskriterium 3.1.4 Förkortningar§

(Nivå AAA)

Det finns en metod/funktion som visar hela ordet/orden eller betydelsen av förkortningar.

Framgångskriterium 3.1.5 Läsförmåga§

(Nivå AAA)

När text kräver högre läsförmåga än högstadienivå efter att man avlägsnat egennamn och titlar, så finns det kompletterande innehåll eller en version som inte kräver högre läsförmåga än högstadienivå.

Framgångskriterium 3.1.6 Uttal§

(Nivå AAA)

Det finns en metod/funktion som anger hur ord uttalas, när betydelsen av ordet, i sitt sammanhang, är tvetydigt om man inte vet hur det uttalas. (

Riktlinje 3.2 Förutsägbart§

Säkerställ att webbsidor presenteras och fungerar på ett förutsägbart sätt.

Framgångskriterium 3.2.1 Vid fokus§

(Nivå A)

Att en komponent får fokus leder inte till en förändring av sammanhanget.

Framgångskriterium 3.2.2 Vid inmatning§

(Nivå A)

Att ändra inställningarna för en komponent i ett användargränssnitt orsakar inte automatiskt en förändring av sammanhanget, om inte användaren förvarnats om detta innan komponenten används.

Framgångskriterium 3.2.3 Konsekvent navigering§

(Nivå AA)

Navigeringsmetoder/funktioner som upprepas på flera webbsidor inom en uppsättning av webbsidor presenteras i samma inbördes ordning varje gång de upprepas, om inte användaren initierar en ändring.

Framgångskriterium 3.2.4 Konsekvent identifiering§

(Nivå AA)

Komponenter som har samma funktionalitet inom en uppsättning av webbsidor identifieras konsekvent.

Framgångskriterium 3.2.5 Förändring på begäran§

(Nivå AAA)

Förändring av sammanhang initieras enbart på användarens begäran eller så finns en metod/funktion för att stänga av sådana förändringar.

Riktlinje 3.3 Inmatningsstöd§

Hjälp användare att undvika misstag och rätta till misstag.

Framgångskriterium 3.3.1 Identifiering av fel§

(Nivå A)

Om ett inmatningsfel upptäcks automatiskt så ska det som är fel markeras och felet beskrivas för användaren med text.

Framgångskriterium 3.3.2 Ledtexter/etiketter eller instruktioner§

(Nivå A)

Det finns Ledtexter/etiketter eller instruktioner när innehåll kräver inmatning från användaren.

Framgångskriterium 3.3.3 Förslag vid felhantering§

(Nivå AA)

Om ett inmatningsfel upptäcks automatiskt och det finns kända korrigeringsförslag så ges förslagen till användaren, utom om det skulle äventyra säkerheten eller syftet med innehållet.

Framgångskriterium 3.3.5 Hjälp§

(Nivå AAA)

Det finns sammanhangsberoende hjälp.

Framgångskriterium 3.3.6 Förebyggande av fel (Alla)§

(Nivå AAA)

För webbsidor som kräver att användaren matar in information så ska minst en av följande punkter gälla:

Möjlig att ångra
Åtgärder kan ångras.
Kontrollerad
Data som matats in av användaren kontrolleras, och om inmatningsfel hittas ges användaren möjlighet att rätta till dem.
Kontrollerad
Det finns en metod/funktion för att förhandsgranska, bekräfta och rätta till information innan åtgärden slutförs.

4. Robust §

Innehåll måste vara robust nog för att kunna tolkas på ett pålitligt sätt av ett brett spektrum av olika användarprogram, inklusive hjälpmedel.

Riktlinje 4.1 Kompatibelt§

Maximera kompatibiliteten med nuvarande och framtida användarprogram, inklusive hjälpmedel.

Framgångskriterium 4.1.1 Parsing§

(Nivå A)

Innehåll som skapats med kodspråk (markup language) har element med kompletta start- och sluttaggar. Elementen är nästlade enligt deras specifikationer. De innehåller inte dubbla attributangivelser och har unika ID:n - förutom då specifikationerna tillåter detta.

ANMÄRKNING

Start- och sluttaggar som saknar ett obligatoriskt tecken såsom ett avslutande "större än"-tecken eller ett attributvärde med citattecken som inte matchar, är inte komplett.

Framgångskriterium 4.1.2 Namn, roll, värde§

(Nivå A)

För alla komponenter i ett användargränssnitt (inklusive, men inte begränsat till formulärelement, länkar och komponenter skapade med script), kan namnet och rollen automatiskt tydliggöras. Status, egenskaper och värden som kan anges av användaren kan bli automatiskt tydliggjord, och meddelande om ändringar i dessa komponenter finns åtkomliga för användarprogram, inklusive hjälpmedel.

ANMÄRKNING

Detta framgångskriterium är främst till för utvecklare som utvecklar egna komponenter eller skapar egna script för komponenterna i användargränssnittet. Exempelvis uppfyller redan standardkontroller i HTML detta framgångskriterium när de används enligt specifikation.

Framgångskriterium 4.1.3 Statusmeddelanden§

(Nivå AA)

I innehåll som implementeras med hjälp av kodspråk kan statusmeddelanden tydliggöras automatiskt genom roll eller egenskaper så att de kan visas för användaren med hjälpmedel utan att de får fokus.

5. Uppfyllande§

Denna sektion listar vad som krävs för att uppfylla WCAG 2.1. Den ger även information om hur man gör en deklaration av uppfyllande, vilket är frivilligt. Avslutningsvis beskrivs vad stöd för tillgänglighet innebär, eftersom endast tekniker som används på ett sätt som har stöd för tillgänglighet kan förlitas på att uppfylla riktlinjerna. Understanding Conformance innehåller ytterligare förklaring kring konceptet "stöd för tillgänglighet".

5.1 Tolkning av normativa krav§

Det huvudsakliga innehållet i WCAG 2.1 är normativt och definierar krav som påverkar deklarationer av uppfyllande. Inledande material, bilagor, avsnitt som markerats som ”icke-normativa”, diagram, exempel och anmärkningar är informativa (icke-normativa). Icke-normativt material tillhandahåller rådgivande information som ger stöd till tolkning av riktlinjerna, men det skapar inte krav som påverkar en deklaration av uppfyllande.

Nyckelorden KAN (”may”), MÅSTE (”must”), FÅR INTE (”must not”), INTE REKOMMENDERAT (”not recommended”), REKOMMENDERAT (”recommended”), BÖR (”should”) och BÖR INTE (”should not”) ska tolkas enligt beskrivningen i [RFC2119].

5.2 Uppfyllnadskrav§

För att en webbsida ska kunna anses uppfylla WCAG 2.1 så måste samtliga uppfyllnadskrav tillgodoses:

5.2.1 Nivå av uppfyllande§

En av följande nivåer för uppfyllande måste mötas till fullo.

 • För uppfyllande av nivå A (den lägsta nivån av uppfyllande) krävs det att webbsidan tillgodoser samtliga framgångskriterier på nivå A eller att en alternativ version som uppfyller tillgänglighetskraven tillhandahålls.
 • För uppfyllande av nivå AA krävs det att webbsidan tillgodoser samtliga framgångskriterier på både nivå A och nivå AA, eller att en alternativ version som uppfyller tillgänglighetskraven för nivå AA tillhandahålls.
 • För uppfyllande av nivå AAA krävs att webbsidan tillgodoser samtliga framgångskriterier på nivå A, nivå AA och nivå AAA, eller att en alternativ version som uppfyller tillgänglighetskraven för nivå AAA tillhandahålls.
ANMÄRKNING

Även om uppfyllande endast kan uppnås vid angivna nivåer så uppmuntras utvecklare att rapportera (i anspråken) allt arbete för att möta framgångskriterier på de nivåer som går längre än den uppnådda nivån av uppfyllande.

ANMÄRKNING

Det är inte rekommenderat att kräva uppfyllande av nivå AAA i generella policyer för hela webbplatser eftersom det inte är möjligt att tillgodose samtliga framgångskriterier på nivå AAA för vissa typer av innehåll.

5.2.2 Fullständiga sidor§

Uppfyllande (och nivå av uppfyllande) gäller endast för en fullständig webbsida(- or), och kan inte uppnås om delar av webbsidan undantas.

ANMÄRKNING

I syfte att fastställa uppfyllande så kan alternativa delar av en webbsidas innehåll anses vara en del av webbsidan när alternativet kan erhållas direkt från webbsidan, som exempelvis en lång beskrivning eller ett alternativ till en video.

ANMÄRKNING

Utvecklare av webbsidor som inte kan uppnå uppfyllande på grund av innehåll utanför utvecklarens kontroll kan överväga en rapport gällande partiellt uppfyllande.

ANMÄRKNING

En fullständig sida omfattar varje variant av sidan som presenteras automatiskt av sidan för olika skärmstorlekar (t.ex. varianter i en responsiv webbsida). Var och en av dessa varianter måste uppfylla kraven (eller måste finnas i en alternativ uppfyllande version) för att sidan som helhet ska nå uppfyllande.

5.2.3 Fullständiga processer§

När en webbsida är en av flera webbsidor som presenterar en process (exempelvis en sekvens av steg som måste slutföras för att fullfölja en aktivitet) så uppfyller samtliga webbsidor i processen varje specificerad nivå eller högre. (Uppfyllande av en viss nivå är inte möjlig om någon webbsida i processen inte uppfyller just den nivån eller högre).

En online-butik har en rad sidor som används för att välja och köpa produkter. Samtliga sidor från start till mål (kassan) måste vara uppfyllda för att en specifik sida i processen ska anses uppfylld.

5.2.4 Tekniker används bara på ett sätt som har stöd för tillgänglighet§

Endast när tekniker används på ett sätt som har stöd för tillgänglighet kan man förlitas sig på dem för att uppfylla framgångskriterierna. Information och funktionalitet som tillhandahålls på ett sätt som inte har stöd för tillgänglighet finns också nåbar på ett sätt som har stöd för tillgänglighet. (Se Understanding accessibility support.)

5.2.5 Inte hindrande§

Om tekniker används på ett sätt som inte har stöd för tillgänglighet, eller om de används på ett sätt som inte uppfyller kraven så blockerar de åtminstone inte användarnas möjlighet att få tillgång till resten av sidan. Dessutom ska webbsidan som helhet även fortsättningsvis möta kraven i riktlinjerna under vart och ett av följande villkor:

 1. när en teknik som man inte förlitar sig på slås på i ett användarprogram,
 2. när en teknik som man inte förlitar sig på slås av i ett användarprogram, och
 3. när en teknik som man inte förlitar sig på inte stöds av ett användarprogram

Dessutom gäller följande framgångskriterier allt innehåll på sidan, inklusive innehåll som i andra avseenden inte uppfyller riktlinjerna eftersom brister i att möta dessa skulle kunna störa användande av sidan:

 • 1.4.2 - Kontroll av ljud,
 • 2.1.2 - Ingen tangentbordsfälla,
 • 2.3.1 - Tre flimmer eller under tröskelvärde, och
 • 2.2.2 - Paus, Stopp, Dölj.
ANMÄRKNING

Om en sida inte klarar att uppfylla riktlinjerna (exempelvis en sida för test av uppfyllande eller en exempelsida) kan den inte inkluderas i anspråket på uppfyllande.

För mer information inklusive exempel, se Understanding Conformance Requirements.

5.3 Deklaration av uppfyllande (frivillig)§

Deklarationer av uppfyllande är endast definierade för webbsidor. Dock kan en deklaration av uppfyllande omfatta en sida, en serie med sidor eller flera relaterade webbsidor.

5.3.1 Komponenter som krävs i en deklaration av uppfyllande§

Deklaration av uppfyllande är inte ett krav. Utvecklare kan uppfylla WCAG 2.1 utan att göra en deklaration. Dock, om en deklaration av uppfyllande görs så måste den också inkludera följande information:

 1. Datum då deklarationen gjorts
 2. Titel på riktlinjerna, version och URI "Web Content Accessibility Guidelines 2.1 på https://www.w3.org/TR/WCAG21/" I WCAG 2.0 var denna URI daterad, vilket kan behöva justeras när detta blir en Recommendation.
 3. Uppfylld nivå: (Nivå A, AA eller AAA)
 4. En kortfattad beskrivning av webbsidorna, såsom en lista över vilka URI:er deklarationen gäller, samt huruvida subdomäner är inkluderade i deklarationen.

  ANMÄRKNING

  Webbsidorna kan beskrivas med en lista, eller som en förklaring där samtliga URI:er som är inkluderade i deklarationen framgår.

  ANMÄRKNING

  Webbaserade produkter som saknar URI på kundens webbplats innan installation kan ha en förklaring som säger att produkten kommer att uppfylla vald nivå när den är installerad.

 5. En lista över de webbinnehållstekniker som webbplatsen är förlitar sig på.
ANMÄRKNING

Om en uppfyllande-logotyp används räknas det som en deklaration och måste därför åtföljas av de komponenter vilka nämns ovan, som krävs vid deklaration av uppfyllande.

5.3.2 Valfria komponenter i en deklaration av uppfyllande§

Utöver de komponenter som krävs i en deklaration av uppfyllande bör man överväga att ge ytterligare information som kan hjälpa användare. Ytterligare rekommenderad information inkluderar:

 • En lista över uppfyllda framgångskriterier över den nivå som deklarationen omfattar. Denna information bör ges på ett sätt som användare kan använda, gärna som maskinellt läsbar metadata.
 • En lista över specifika tekniker som "används men som man inte förlitar sig på."
 • En lista över användarprogram, inklusive hjälpmedel, som har använts för att testa innehållet.
 • En lista över specifika kännetecken på tillgänglighet för innehållet, tillhandahållen som maskinläslig metadata.
 • Information om eventuellt ytterligare tagna steg som går utöver framgångskriterierna i syfte att förbättra tillgängligheten.
 • En maskinellt läsbar metadataversion över specifika tekniker man förlitar sig på.
 • En maskinellt läsbar metadataversion av deklarationen om uppfyllande.
ANMÄRKNING

Se Understanding Conformance Claims för ytterligare information och exempel på deklarationer av uppfyllande.

ANMÄRKNING

Se Understanding Metadata för ytterligare information gällande användandet av metadata i deklarationer av uppfyllande.

5.4 Rapport gällande partiellt uppfyllande – Tredjepartsinnehåll§

I vissa fall skapas webbsidor som vid senare tillfälle får ytterligare innehåll tillagt till dem. Exempelvis ett e-postprogram, en blogg, en artikel som tillåter användare att lägga till kommentarer eller applikationer som tillåter användare att lägga till innehåll. Ett annat exempel kan vara en sida, såsom en portal eller en nyhetssida där innehållet är skapat av flera olika källor eller sidor som automatiskt lägger in innehåll från andra källor över tid, såsom reklam som läggs in dynamiskt.

I dessa fall är det omöjligt att, när man lägger upp originalinnehållet, veta vad det okontrollerade innehållet kommer att bestå av. Viktigt att notera är att det okontrollerade innehållet även kan påverka tillgängligheten av det kontrollerade innehållet. Två möjligheter finns då:

 1. Fastställandet av uppfyllande kan göras baserat på bäst kunskap. Om en sida av denna typ övervakas och repareras (icke uppfyllt innehåll tas bort eller rättas) inom två affärsdagar så kan ett fastställande eller en deklaration av uppfyllande göras, med undantag för fel i externt inlagt innehåll som istället rättas eller tas bort vid påträffande. Detta för att sidan ska kunna bli uppfylld. Man kan inte göra en deklaration av uppfyllande om det inte är möjligt att övervaka eller rätta till icke uppfyllt innehåll;

  ELLER

 2. En "rapport gällande partiellt uppfyllande" kan göras om sidan inte är helt uppfylld men skulle kunna bli uppfylld om vissa delar togs bort. Formuleringen av en sådan rapport skulle kunna lyda: "Denna sida är inte uppfylld men skulle uppfylla WCAG 2.1 nivå X om följande delar från okontrollerade källor tas bort." Dessutom skulle följande också gälla för okontrollerat innehåll som beskrivs i rapporten gällande partiellt uppfyllande:

  1. Det är innehåll bortom utvecklarens kontroll.
  2. Det är beskrivet på ett sätt som användare kan urskilja (exempelvis kan de inte beskrivas som "samtliga delar som är bortom vår kontroll" såtillvida de inte tydligt är märkta som det).

5.5 Rapport gällande partiellt uppfyllande - Språk§

En "rapport gällande partiellt uppfyllande på grund av språk" kan göras när sidan inte uppfyller riktlinjerna men skulle uppfylla dem om stöd för tillgänglighet fanns för (alla) språk som används på sidan. Formuleringen av en sådan rapport skulle kunna lyda "Denna sida uppfyller inte, men skulle kunna uppfylla WCAG 2.1, nivå X om stöd för tillgänglighet fanns för följande språk."

6. Ordlista§

förkortning

förkortad variant av ett ord, en fras eller ett namn där förkortningen inte har blivit en del av språket

ANMÄRKNING

Detta inbegriper initialförkortningar och akronymer, där:

 1. Initialförkortningar är kortare former av ett namn eller en fras, som bildas av de initiala bokstäverna eller stavelserna inom det namnet eller den frasen

  ANMÄRKNING

  Inte definierat i alla språk.

  SNCF är en fransk initialförkortning som innehåller begynnelsebokstäverna i Société nationale des chemins de fer français, det franska statliga järnvägsbolaget.

  ESP är en initialförkortning som står för extrasensorisk perception.

 2. Akronymer är kortare former bildade av begynnelsebokstäverna eller delar av andra ord (i ett namn eller i en fras) som kan uttalas som ett ord

  NOAA är en akronym som bildats av begynnelsebokstäverna i National Oceanic and Atmospheric Administration (Nationella havs- och atmosfärsstyrelsen) i USA.

ANMÄRKNING

Vissa företag har anammat det som en gång var en initialförkortning som sina företagsnamn. I dessa fall är företagets nya namn bokstäverna (till exempel, Ecma) och ordet anses inte längre vara en förkortning.

stöd för tillgänglighet

stöds av användarnas hjälpmedel samt de tillgänglighetsfunktioner som finns i webbläsare och andra användarprogram

För att användningen av en webbteknik (eller del av en webbteknik) ska anses ge stöd för tillgänglighet måste både 1 och 2 vara uppfyllda:

 1. Sättet som tekniken för webbinnehållet används på måste stödjas av användarnas hjälpmedel. Detta innebär att användningen av webbtekniken har testats för att säkra interoperabilitet med användarnas hjälpmedel på de(t) mänskliga språk som används i innehållet,

  OCH

 2. Tekniken för webbinnehåll måste ha användarprogram med stöd för tillgänglighet som är nåbara för användarna. Detta innebär att minst ett av följande fyra påståenden är sanna:

  1. Tekniken stöds direkt i allmänt distribuerade användarprogram som också har stöd för tillgänglighet (såsom HTML och CSS);

   ELLER

  2. Tekniken stöds i ett allmänt distribuerat insticksprogram som också har stöd för tillgänglighet;

   ELLER

  3. Innehållet finns i en sluten miljö, t.ex. ett universitet eller ett företagsnätverk, där användarprogrammet som krävs för tekniken och som används av organisationen också har stöd för tillgänglighet;

   ELLER

  4. Användarprogram som stödjer tekniken har stöd för tillgänglighet och går att ladda ner eller köpas på ett sätt så att:

   • det inte kostar mer för en person med funktionsnedsättning än en person utan funktionsnedsättning och
   • är lika lätt att hitta och skaffa för en person med funktionsnedsättning som för en person utan funktionsnedsättning.
ANMÄRKNING

WCAG:s arbetsgrupp och W3C specificerar inte vilket eller hur omfattande hjälpmedelsstöd som måste finnas för att webbtekniken ska anses ha stöd för tillgänglighet (Se Level of Assistive Technology Support Needed for "Accessibility Support".)

ANMÄRKNING

Webbtekniker får användas på ett sätt som inte har stöd för tillgänglighet om inte sidan förlitar sig på webbtekniken, och webbsidan i det stora hela möter uppfyllandekraven, inklusive Uppfyllnadskrav 4 och Uppfyllnadskrav 5 uppfylls.

ANMÄRKNING

När en webbteknik används på ett sätt som har stöd för tillgänglighet innebär det inte att hela tekniken eller alla användningssätt inom tekniken stöds. De flesta tekniker, inklusive HTML, saknar stöd för minst en funktion eller ett användningsområde. Sidor uppfyller WCAG bara om man kan lita på att användningen av tekniken som har stöd för tillgänglighet möter WCAG:s krav.

ANMÄRKNING

När man hänvisar till tekniker för webbinnehåll som har flera versioner så ska de versioner som har stöd vara specificerade.

ANMÄRKNING

Ett sätt för utvecklarna att hitta användningssätt inom en teknik som har stöd för tillgänglighet kan vara att konsultera sammanställningar av användningssätt som har dokumenterat stöd för tillgänglighet. (Se Understanding Accessibility-Supported Web Technology Uses.) Utvecklare, företag, teknikförsäljare eller andra kan dokumentera sätt att använda tekniker för webbinnehåll som ger stöd för tillgänglighet. Alla sätt att använda tekniker i dokumentationen behöver uppfylla definitionen "med stöd för tillgänglighet" för webbinnehåll här ovan.

alternativ till tidsberoende media

dokument som innehåller korrekt ordnade textbeskrivningar av tidsberoende visuell och auditiv information och som tillhandahåller ett sätt att uppnå samma resultat vid varje tidsberoende interaktion

ANMÄRKNING

Ett scenario/manuskript som används för att skapa det synkroniserade medieinnehållet skulle uppfylla denna definition enbart ifall det var korrigerat för att på ett korrekt sätt representera det slutligt synkroniserade mediainnehållet efter redigering.

tvetydig för användare i allmänhet

syftet (Vad länken leder till för något) kan inte fastställas utifrån länken och all information på webbsidan som presenteras för användaren samtidigt som länken (dvs. läsare utan funktionsnedsättning skulle inte veta vad en länk gör förrän de aktiverar den)

Ordet apelsiner i följande mening "En viktig exportvara är apelsiner" är en länk. Länken kan leda till en sida med information om apelsiner, en definition, ett diagram över mängden apelsiner som exporteras eller ett fotografi av människor som skördar apelsiner. Till dess att länken aktiveras är samtliga användare osäkra om länkens innehåll. Personer med funktionsnedsättning är inte missgynnade.

ASCII konst

bilder skapade genom att spatialt arrangera tecken (vanligen från de 95 synliga tecknen definierade i ASCII)

hjälpmedel (som det används i detta dokument)

hårdvara och/eller mjukvara som ger stöd till personer med olika funktionsnedsättningar

Hjälpmedlet kan vara inbyggt i vanligt förekommande programvaror eller i olika slags vanligt förekommande utrustning. Men de kan också utgöra helt egna program och helt fristående utrustning som bara används av personer med funktionsnedsättning. Dessa kan då i regel erbjuda ett bättre och utökat stöd jämfört med vanliga användarprogram.

ANMÄRKNING

Funktionalitet som tillhandahålls av hjälpmedel är bl.a. alternativa presentationsmetoder/funktioner (t ex syntetiskt tal eller förstorat innehåll), alternativa inmatningsmetoder (t ex röst), ytterligare navigerings- eller orienteringsmetoder och innehållstransformationer (t ex att göra tabeller mer tillgängliga).

ANMÄRKNING

Hjälpmedel utbyter ofta data och meddelanden med vanliga användarprogram genom att använda och övervaka API:er.

ANMÄRKNING

Gränsen mellan vanliga användarprogram och hjälpmedel är inte glasklar. Många vanliga användarprogram erbjuder vissa funktioner för att hjälpa personer med funktionsnedsättning. Den främsta skillnaden är att vanliga användarprogram riktar sig till en bred, heterogen publik som oftast innefattar personer såväl med som utan funktionsnedsättning. Hjälpmedel riktar sig mot en smalt avgränsad grupp av användare med specifika funktionsnedsättningar. Stödet som erbjuds genom ett hjälpmedel är mer specifikt och anpassat för behoven hos respektive målgrupp. Det vanliga användarprogrammet kan erbjuda viktig funktionalitet för hjälpmedel, såsom att hämta webbinnehåll från programelement eller dela upp kod i identifierbara grupper.

De hjälpmedel som är viktiga i samband med detta dokument är:

 • skärmförstorare och andra visuella läshjälpmedel som används av personer med synskador eller läs- och skrivsvårigheter för att ändra teckensnitt, storlek, avstånd, färg, synkronisering med tal osv. för att förbättra den visuella läsbarheten av presenterad text och bild;
 • skärmläsare, som används av personer som är blinda för att kunna läsa textinformation via syntetiskt tal eller punktskrift (braille);
 • text-till-tal-mjukvara, som används av vissa personer med kognitiva problem, språkliga problem och inlärningssvårigheter för att omvandla text till syntetiskt tal;
 • taligenkänning, program som kan användas av personer som har fysiska funktionsnedsättningar och som matar in data med hjälp av sin röst;
 • alternativa tangentbord, som används av personer med vissa fysiska funktionsnedsättningar för att simulera tangentbordet (inklusive alternativa tangentbord som använder huvudpekare, enkla brytare, sug- och blåsmunstycken och andra speciella inmatningsenheter);
 • alternativa pekdon, som används av personer med vissa fysiska funktionsnedsättningar för att simulera muspekning och knappaktiveringar.
ljud

teknologi för återgivning av ljud

ANMÄRKNING

Ljud kan skapas syntetiskt (inklusive talsyntes), inspelat från verkligheten eller både och.

ljudbeskrivning

beskrivning som läggs till ljudspåret för att beskriva viktiga visuella detaljer som inte kan förstås enbart från det huvudsakliga ljudspåret

ANMÄRKNING

Ljudbeskrivning av video ger information om händelser, personer, scenändringar, visuellt presenterad text och annat visuellt innehåll.

ANMÄRKNING

Vid ljudbeskrivning är berättelsen vanligtvis inlagd under pauserna i dialogerna. (Se även utökad ljudbeskrivning.)

ANMÄRKNING

Där all videoinformation redan är inkluderad i befintligt ljud är det inte nödvändigt med ytterligare ljudbeskrivning.

ANMÄRKNING

Kallas även "videobeskrivning" och "beskrivande skildring".

enbart ljud

en tidsberoende presentation som enbart innehåller ljud ingen video och ingen interaktion)

blinkning

Växla fram och tillbaka mellan två visuella lägen för att dra till sig uppmärksamhet

ANMÄRKNING

Se även flimmer. Det är möjligt för något att vara stort nog och blinka ljust nog vid rätt frekvens för att klassas som flimmer.

textblock

text med mer än en mening i följd

CAPTCHA

förkortning för "Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Human Apart". På svenska: "Fullständigt automatiserad, publik Turingtest för att skilja mellan en dator och en mänsklig användare"

ANMÄRKNING

CAPTCHA-test består ofta i att be användaren att skriva in text som syns i en suddig eller lite otydlig bild eller som hörs i en ljudfil.

ANMÄRKNING

Ett Turingtest är en metod för att avgöra om något är en människa eller en maskin. Namnet kommer från den berömde datavetenskapsmannen Alan Turing. Termen myntades av forskare vid Carnegie Mellon University.

textbeskrivningar

synkroniserat visuellt- och/eller textalternativ för både talad och icketalad auditiv information som behövs för att kunna förstå innehållet av media

ANMÄRKNING

Textbeskrivning liknar dialogundertext men textbeskrivning förmedlar inte bara yttrad dialog utan återger även ljudinformation som inte är en dialog. Detta för att kunna förstå programinnehållet. Textbeskrivning inkluderar ljudeffekter, musik, skratt, information om vem som talar, plats och så vidare.

ANMÄRKNING

Stängda textbeskrivningar är textbeskrivningar som kan sättas på och stängas av.

ANMÄRKNING

Öppna textbeskrivningar är alla textbeskrivningar som inte kan stängas av. Till exempel om textbeskrivningen är en visuellt likvärdig bild av text inbäddad i en video.

ANMÄRKNING

Textbeskrivning ska inte försvåra eller dölja relevant information i videon.

ANMÄRKNING

I vissa länder kallas textbeskrivning för subtitles. I Sverige används oftast undertext eller textremsa.

ANMÄRKNING

Ljudbeskrivningar kan bli, men behöver inte bli, textade eftersom de är beskrivningar av information som redan är presenterad visuellt.

förändring av sammanhang

stora förändringar av innehållet på en webbsida som, om det görs utan användarens kännedom, kan skapa förvirring för användare som inte ser hela sidan samtidigt

Förändring av sammanhang inkluderar förändring av:

 1. användarprogram;
 2. visningsområde/visningsyta;
 3. fokus;
 4. innehåll som ändrar webbsidans innehåll
ANMÄRKNING

En förändring av innehållet är inte alltid en förändring av sammanhanget. Förändring i innehållet, såsom en expanderande disposition, dynamisk meny eller fliksystem ändrar nödvändigtvis inte sammanhanget så länge de inte även ändrar någon av de ovanstående (t ex fokus).

Att öppna ett nytt fönster, att flytta fokus till en annan komponent, gå till en ny sida (inklusive allt som ser ut för användaren att de gått till en ny sida) eller arrangera om innehållet i stor omfattning på en sida är alla exempel på förändring av sammanhang.

uppfyllande

att uppfylla alla krav som framställs i en specifik standard, riktlinje eller specifikation

alternativ version som uppfyller tillgänglighetskraven

version som

 1. uppfyller den angivna nivån, och
 2. tillhandahåller all motsvarande information och funktionalitet på samma mänskliga språk, och
 3. är lika aktuell som det icke uppfyllande innehållet, och
 4. där minst ett av följade är sant:

  1. den uppfyllande versionen kan nås från den icke uppfyllande sidan via en metod/funktion som har tillgänglighetsstöd, eller
  2. den icke uppfyllande versionen kan endast nås från den uppfyllande versionen, eller
  3. den uppfyllande versionen kan endast nås från en uppfylld sida som också tillhandahåller med en metod/funktion för att nå den uppfyllande versionen.
ANMÄRKNING

I denna definition innebär "kan endast nås" att det finns någon metod/funktion, t ex en villkorsstyrd vidareskickning, som hindrar en användare från att "nå" (ladda) den icke uppfyllande sidan om inte användaren just kommit från den uppfyllande versionen.

ANMÄRKNING

Den alternativa versionen behöver inte vara matchad med originalet sida för sida (t ex den uppfyllande alternativa versionen kan bestå av flera sidor).

ANMÄRKNING

Om multipla språkversioner finns tillgängliga så krävs en alternativ, uppfylld version för varje erbjudet språk.

ANMÄRKNING

Alternativa versioner kan ges för att tillgodose olika tekniska miljöer eller användargrupper. Varje version ska uppfylla tillgänglighetskraven i största möjliga utsträckning. En version skulle behöva helt uppfylla kraven för att kunna möta tillgänglighetskrav 1.

ANMÄRKNING

Den alternativa, uppfyllande versionen behöver inte finnas på det uppfyllande webbutrymmet, eller ens på samma webbplats, så länge den är lika lätt att nå som den icke-uppfyllande versionen.

ANMÄRKNING

Alternativa versioner ska inte förväxlas med "kompletterande innehåll", som stöder originalsidan och ökar förståelsen.

ANMÄRKNING

Att sätta användarspecifika inställningar i innehållet för att skapa en uppfylld version är en acceptabel metod/funktion för att nå en tillgänglig version så länge som den metod som används för att ändra inställningarna har stöd för tillgänglighet

Se Understanding Conforming Alternate Versions

innehåll (webbinnehåll)

information och sensorisk upplevelse avsett att kommuniceras till användarna med hjälp av ett användarprogram, inklusive kod eller uppmärkning (code eller markup) som definierar innehållets struktur, presentation, och interaktion

sammanhangsberoende hjälp

Hjälptext som tillhandahåller information som berör den funktion som för närvarande utförs

ANMÄRKNING

Tydliga etiketter (labels) kan fungera som sammanhangsberoende hjälp.

kontrastvärde

(L1 + 0.05) / (L2 + 0.05), där

ANMÄRKNING

Kontrastvärdet kan variera från 1 till 21 (man skriver ofta 1:1 till 21:1).

ANMÄRKNING

Eftersom utvecklaren inte kan styra över användarnas inställningar och hur dessa påverkar renderingen (t ex teckenutjämning eller sampling (aliasing)), kan kontrastvärdet för text utvärderas med sampling avstängd.

ANMÄRKNING

För syftet med framgångskriterium 1.4.3 och 1.4.6 mäts kontrast med avseende på den specifika bakgrunden som texten finns på vid normal användning. Om ingen bakgrundsfärg är angiven, förutsätts vit bakgrund.

ANMÄRKNING

Bakgrundsfärg är den angivna färgen på bakgrunden, där texten ska finnas vid normal användning. Det är ett misslyckande om inte bakgrundsfärgen har angetts när textfärg anges eftersom användarens standardbakgrundsfärg är okänd och inte kan utvärderas för att avgöra om det är tillräcklig kontrast. Av samma anledning är det ett misslyckande om inte textfärgen har angetts när bakgrundsfärgen anges.

ANMÄRKNING

När det finns en kantlinje runt bokstaven så kan kantlinjen öka kontrasten och ska då användas vid beräkning av kontrast mellan bokstaven och dess bakgrund. En smal kantlinje runt bokstaven skall användas som bokstaven. En bred kantlinje runt bokstaven som fyller i de inre detaljerna av bokstaven fungerar som en sorts gloria och skall betraktas som bakgrund.

ANMÄRKNING

Vid utvärdering för att avgöra om kraven i WCAG uppfylls bör mätningar göras på, i innehållet angivna, färgpar som upphovsmannen kan förvänta sig uppträder tillsammans vid normal visning. Utvecklare behöver inte ta hänsyn till ovanliga presentationer såsom färgändringar gjorda av användarprogrammet förutom när det orsakas av utvecklarens kod.

logisk läsordning

en ordningsföljd där orden och styckena presenteras i en ordning som inte förändrar betydelsen av innehållet

CSS-pixel

vinkeldiameter om cirka 0,0213 grader

En CSS-pixel (bildpunkt) är den vedertagna mätenheten för alla längder och mått i CSS. Den här enheten är oberoende av densitet och särskiljer sig från faktiska hårdvarupixlar som finns i en bildskärm. Användarprogram och operativsystem bör se till att en CSS-pixel så nära som möjligt motsvarar referenspixeln i CSS Values and Units Module Level 3 [css3-values], som tar hänsyn till bildskärmens fysiska omfång och det förmodade visningsavståndet (faktorer som inte kan avgöras av innehållsutvecklare).

ned-händelse

händelse på plattform som äger rum när ett pekdons utlösningsmekanism trycks ner

Ned-händelsen kan ha olika namn på olika plattformar, som till exempel ”touchstart” eller ”mousedown”.

nödfall

en plötslig, oväntad situation eller händelse som kräver omedelbar åtgärd för att bevara hälsa, säkerhet eller egendom

avgörande betydelse

om borttaget skulle det förändra informationen eller funktionaliteten av innehållet väsentligt och informationen och funktionaliteten kan inte uppnås något annat sätt som möter kraven på tillgänglighet

utökad ljudbeskrivning

ljudbeskrivning som lagts till en audiovisuell presentation genom paus av videon så att det finns tid till att lägga till ytterligare beskrivning

ANMÄRKNING

Denna teknik används bara när innebörden av videon skulle förloras utan utökad ljudbeskrivning och pauserna emellan dialog/berättelse är för korta.

flimmer

ett par motsättande förändringar i relativ ljusstyrka som kan orsaka krampanfall hos vissa människor om den är stor nog och inom rätt frekvensområde

ANMÄRKNING

Se "generella tröskelvärden för flimmer och rött flimmer" för information om typer av flimmer som inte är tillåtna.

ANMÄRKNING

Se också blinkning.

funktionalitet

processer och resultat som uppnås genom användarens agerande

generella tröskelvärden för flimmer och rött flimmer

en flimrande effekt eller snabb skiftande bildsekvens är lägre än tröskelvärdet (dvs. innehåll passerar) om något av följande är sant:

 1. det finns inte fler än tre generella flimmer och/eller högst tre röda flimmer inom varje ensekundsperiod; eller
 2. Det kombinerade området av flimmer som inträffar samtidigt upptar inte mer än sammanlagt 0,006 steradianer inom varje 10:e grad av synfältet på skärmen (25% av varje 10:e grad av synfältet på skärmen) vid normalt synavstånd.

där:

 • Generellt flimmer definieras som ett par med motsättande förändringar i relativ ljusstyrka av 10% eller mer av den maximala relativa ljusstyrka där den relativa ljusstyrkan för den mörka bilden är under 0,80; och där ett par med motsättande förändringar" är en ökning följt av en minskning, eller en minskning följt av en ökning, och
 • Rött flimmer definieras som ett par med motsättande övergång som innehåller en mättad röd ton.

Undantag: Flimmer som är fina, balanserande mönster, såsom vitt brus eller ett omväxlande schackrutemönster med rutor mindre än 0,1 grad (av synfältet vid normalt synavstånd) på en sida, som inte överträder tröskelvärdet.

ANMÄRKNING

För allmän mjukvara eller webbinnehåll; genom att använda en rektangel med en upplösning på 341 x 256 pixel någonstans på skärmen när innehållets ses med upplösning på 1024 x 768 pixel så ges en bra uppskattning av 10 grader av synfältet för standardstorlek på skärmar och synavstånd (t ex 15-17 tum skärm vid 56-66 cm). (Bildskärmar med högre upplösningar som visar samma återgivning av innehållet ger mindre och säkrare bilder. Det är alltså lägre upplösningar som används för att definiera tröskelvärden.)

ANMÄRKNING

En övergång är den förändring i relativa ljusstyrkan (eller relativ ljusstyrka/färg för rött flimmer) mellan närliggande toppar och dalar i en avbildning av den relativa ljusstyrkan (eller relativa ljusstyrka/färg för rött flimmer) mätt mot tiden. Flimmer består av två motsatta övergångar.

ANMÄRKNING

Den för närvarande mest använda definitionen av "två motsatta övergångar som innehåller en röd ton" är då ena eller båda tillstånden som är involverade i varje övergång; R/(R+G+B)> = 0.8, och förändringen i värdet av (R-G-B)x320 är > 20 (negativa värden av (R-G-B)x320 är satt till noll) för båda övergångarna. R-, G- & B-värden sträcker sig från 0-1 vilket anges i definitionen av "relativ ljusstyrka". [HARDING-BINNIE]

ANMÄRKNING

Det finns verktyg som utför analys av skärminspelning. Dock är inga verktyg nödvändiga för att bedöma hur villkoret uppfylls, om flimmer är mindre än eller lika med 3 flimmer i varje enskild sekund. Innehåll passerar automatiskt (se #1 och #2 ovan).

mänskligt språk

språk som förstås och används för kommunikation mellan människor, genom tal, skrift eller tecken (taktila eller visuella).

ANMÄRKNING

Se även teckenspråk.

idiom

fras vars betydelse inte kan härledas ur betydelsen för enskilda ord och där enskilda ord inte kan ändras utan att frasen förlorar betydelse.

ANMÄRKNING

Den här typen av formuleringar kan inte översättas direkt, ord för ord utan att man förlorar deras (kulturella eller språkberoende) betydelse.

I svenskan betyder "klart som korvspad" något som är mycket tydligt. Dock betyder inte "klart som korvspad" och "avgjort som buljong" samma sak.

På japanska översätts frasen "さじを投げる" bokstavligen till "han kastar en sked" men det betyder att han inte kan göra någonting, och till slut ger han upp.

På nederländska översätts frasen, "Hij ging met de kippen op stok" bokstavligen till "Han kröp till kojs med kycklingarna" men det betyder att han gick och la sig tidigt.

text i form av bild

Text som har framförts i en icketextform (t ex en bild) för att kunna åstadkomma en speciell visuell effekt.

ANMÄRKNING

Detta inkluderar inte text som är en del av en bild vilken innehåller ytterligare innehåll som är visuellt betydelsefullt.

En persons namn på en namnbricka i ett fotografi.

informativ

för informationssyfte, och krävs inte för uppfyllande.

ANMÄRKNING

Innehåll som krävs för uppfyllande kallas "normativt."

inmatningsfel

data inmatad av användaren som inte accepteras av systemet.

ANMÄRKNING

: Detta inkluderar:

 1. Data som krävs av webbsidan men inte anges av användaren.
 2. Data som matats in av användaren men som har felaktiga format eller ogiltiga värden.
jargong

ord, uttryck och termer som är specifika inom ett visst fackområde.

Tröga tangenter är jargong inom hjälpmedelsindustrin.

gränssnitt för tangentbord

gränssnitt som används av mjukvara för att ta emot tangentbordsinmatning.

ANMÄRKNING

Ett gränssnitt för tangentbord tillåter användare att göra tangentbordsinmatningar i program även om den ursprungliga tekniken inte innehåller ett tangentbord.

ANMÄRKNING

En handdator med pekskärm har ett gränssnitt för tangentbord inbyggt i sitt operativsystem samt en anslutning för externa tangentbord. Applikationer på handdatorn kan använda detta gränssnitt för att ta emot tangentbordsinmatning från ett externt tangentbord eller från andra applikationer som erbjuder simulerad tangentbordsproduktion med funktionaliteten "tangentbordsemulator".

ANMÄRKNING

Styrning av applikationen (eller delar av applikationen) genom en tangentbordsdriven musemulator, såsom MouseKeys, räknas inte/kvalificeras inte som styrning genom gränssnitt för tangentbord eftersom styrning av programmet sker genom gränssnittet för inmatning via pekdon/pekdonsinmatning och inte genom gränssnittet för tangentbordsinmatning.

kortkommando genom tangentbord

ett alternativt sätt att utlösa en handling genom att trycka ner en eller flera tangenter.

ledtext/etikett

text eller annan komponent med ett textalternativ som presenteras för en användare för att identifiera en komponent inom webbinnehållet.

ANMÄRKNING

En etikett presenteras för alla användare medan namnet kan vara dolt och enbart exponerat av hjälpmedel. I många fall (men inte alla) är etiketten och namnet samma.

ANMÄRKNING

Termen etikett är inte begränsad till label-elementet i HTML.

stor stil (text)

text med minst 18 punkter, 14 punkter fet eller teckenstorlek som skulle ge motsvarande storlek för kinesiska, japanska och koreanska typsnitt.

ANMÄRKNING

Typsnitt med ovanligt tunna linjer eller ovanliga kännetecken och egenskaper som minskar igenkänningen av bokstavsformerna är svårare att läsa, särskilt på lägre kontrastnivåer.

ANMÄRKNING

Teckenstorlek är storleken då innehållet levereras. Det innefattar inte ändring av storlek som kan göras av en användare.

ANMÄRKNING

Den faktiska storleken på tecknen som en användare ser är beroende av utvecklarens definierade storlek och användarens bildskärm eller inställningar för användarprogram. För många vanliga brödtextteckensnitt är 14 punkter och 18 punkter ungefär detsamma som 1.2 och 1.5 em eller 120 % eller 150 % av standardstorleken för brödtexten (förutsatt att grundstorleken är 100 %), men detta behöver kontrolleras för det specifika typsnittet. När typsnittet definieras i relativa mått blir det faktiska antalet punkter som visas beräknat av användarprogrammet . Storleken på punkterna ska hämtas från användarprogrammet, eller baseras på typsnittets egenskaper på samma sätt som användarprogrammet gör, när man utvärderar hur väl detta krav uppfylls. Användare som har en synnedsättning bör vara ansvariga för att välja lämpliga inställningar.

ANMÄRKNING

När man använder text utan att ange teckenstorleken så skulle den minsta teckenstorleken för ospecificerad text på vanliga webbläsare vara rimlig storlek att anta för teckensnittet. Om en rubrik nivå 1 renderas i 14 punkters fet eller större på vanliga webbläsare, då skulle det vara rimligt att anta att det är stor text. Relativ skalning kan beräknas från standardstorlekar på ett liknande sätt.

ANMÄRKNING

Storlekarna 18 punkter och 14 punkter för latinska tecken är hämtade från den minsta storleken för stor text (14 punkter) och den stora standardteckenstorleken (18 punkter). För andra teckensnitt, såsom de inom de tre stora asiatiska språken kinesiska, japanska och koreanska, skulle de "motsvarande" storlekarna vara den minsta möjliga stora textstorleken som används för dessa språk och den näst största standardtextstorleken.

rättsliga åtaganden

aktiviteter där personen ingår juridiskt bindande skyldigheter eller förmåner.

Ett äktenskapsbevis, aktiehandel (ekonomiska och juridiska), ett testamente, ett lån, adoption, registrering till värnplikt, ett kontrakt av något slag, etc.

syftet med en länk

typ av resultatet som fås genom att aktivera en länk.

direktsänd

information/någonting från en verklig händelse som sänds till mottagaren utan någon annan fördröjning än en sändningsfördröjning

ANMÄRKNING

En sändningsfördröjning är en kort (oftast automatisk) fördröjning, som till exempel används för att ge den som sänder ut tid att ställa i kö eller censurera ljudsändningen (eller videon), men som inte är tillräcklig för att möjliggöra omfattande redigering.

ANMÄRKNING

Om information är helt framställd från dator så är den inte direktsänd.

högstadienivå

två- eller treårsperiod av skolundervisning som börjar efter att man klarat av sex år i grundskolan och slutar nio år efter att man börjat grundskolan.

ANMÄRKNING

Definitionen är baserad på den internationella standardklassificeringen av utbildning [UNESCO].

metod/funktion

process eller teknik för att uppnå ett resultat.

ANMÄRKNING

Metoden/funktionen kan antingen tillhandahållas i innehållet eller så kan man förlita sig på att den tillhandahålls av plattformen eller användarprogram, inklusive hjälpmedel.

ANMÄRKNING

Metoden/funktionen måste uppfylla alla framgångskriterier enligt den uppfyllandenivå som angetts.

mediealternativ till text

medier som inte presenterar mer information än vad som redan presenterats i text (direkt eller via textalternativ).

ANMÄRKNING

Ett mediealternativ till text erbjuds för dem som gynnas av alternativ till text. Mediealternativ till text kan vara enbart ljud, enbart video (inklusive teckenspråksvideo) eller en kombination av ljud och video.

rörelseanimering

lägga till steg mellan tillstånd för att skapa illusionen av rörelse eller för att skapa intrycket av en jämn övergång

Till exempel anses ett element som flyttas till en plats eller som ändrar storlek medan det tas fram vara animerat. Ett element som tas fram omedelbart utan övergång använder inte animering. Rörelseanimering omfattar inte ändringar av färg, oskärpa eller genomskinlighet.

namn

text genom vilken mjukvara kan identifiera en komponent i webbinnehållet för användaren.

ANMÄRKNING

Namnet kan vara dolt och endast exponeras av hjälpmedel, medan en etikett presenteras för alla användare. I många (men inte alla) fall är etiketten och namnet desamma.

ANMÄRKNING

Namn är inte kopplat till name-attributet i HTML.

navigera stegvis

navigera i en definierad ordning genom att flytta fokus stegvis med hjälp av ett gränssnitt för tangentbord.

innehåll som inte är text

innehåll som inte är en sekvens av tecken som kan tydliggöras automatiskt eller där sekvensen inte uttrycker något i mänskligt språk.

ANMÄRKNING

Detta inkluderar ASCII-konst (som är mönster av tecken), smileys (emoticons), leetspeak (siffer-akronymer inom online-kulturen) och bilder som representerar text.

normerande

krävs för uppfyllande

ANMÄRKNING

Man kan uppfylla riktlinjerna på flera olika sätt. De olika sätten definieras och beskriv i detta dokument.

ANMÄRKNING

Information som anges som "informativt" eller "icke normerande" är aldrig tvingande för uppfyllande.

i ett helskärmsfönster

på de vanligaste stationära/bärbara datorers bildskärmar med visningsytan maximerad.

ANMÄRKNING

Eftersom människor i allmänhet har sina datorer i flera år är det bäst att inte förlita sig på den senaste stationära/bärbara datorns skärmupplösning utan beakta de vanliga stationära/bärbara datorernas skärmupplösningar över flera år när man gör denna utvärdering.

pausad

stoppad på användarens begäran och återupptas inte förrän det begärts av användaren.

pekarinmatning

inmatningsenhet som kan riktas in mot en specifik koordinat (eller uppsättning koordinater) på en skärm, såsom en mus, penna eller pekyta.

Se även Pointer Events pointer definition [pointerevents].

förinspelad

information som inte är direktsänd

presentation

återgivning av innehållet på ett sätt som är möjligt för användaren att uppfatta.

låg- och mellanstadienivå

sexårig period som startar i åldrarna fem till sju år, möjligen utan någon tidigare utbildning.

ANMÄRKNING

Definitionen är baserad på den internationella standardklassificeringen av utbildning. [UNESCO].

process

en serie handlingar som utförs av en användare där varje handling är nödvändig för att kunna slutföra en aktivitet.

Framgångsrik användning av ett antal webbsidor på en shoppingsida kräver att användaren tittar på alternativa produkter, priser och erbjudanden, väljer produkter, gör en beställning, ger leveransinformation och betalningsinformation.

En registreringssida för att skapa konto kräver korrekt slutförande av Turingtest innan man kan få tillgång till registreringsblanketten.

automatiskt tydliggjord

data från utvecklaren som tydliggjorts av mjukvara och som tillhandahålls på ett sådant sätt att olika användarprogram, även hjälpmedel, kan extrahera och presentera denna information i olika former för användare.

ANMÄRKNING

Tydliggjorts i ett kodspråk (markup language) från element och attribut som kan nås direkt av vanliga hjälpmedel.

ANMÄRKNING

Tydliggjorts från teknikspecifika datastrukturer i ett icke-kodspråk (non-markup language) och uppvisas för hjälpmedlen via en tillgänglig API (Application Programming Interface) som stöds av vanliga hjälpmedel.

automatiskt tydliggjort länksammanhang

ytterligare information som kan tydliggöras automatiskt utifrån relationer till en länk, i kombination med länktexten och presenterad i olika former för användare.

Information i HTML som kan tydliggöras automatiskt från en länk som innehåller text i samma stycke, lista eller tabellcell som länken eller i en tabellrubrikcell som är associerad med den tabellcell som innehåller länken.

ANMÄRKNING

Eftersom skärmläsare tolkar skiljetecken så kan de också ge sammanhang från den aktuella meningen när fokus ligger på en länk som är i den meningen.

automatiskt angiven

angiven av mjukvara med hjälp av metoder som stöds av användarprogram, även hjälpmedel

rent dekorativ

tjänar enbart ett estetiskt syfte; ger ingen information och har ingen funktion.

ANMÄRKNING

Text är enbart dekorativ om orden kan ändras om eller ersättas utan att ändra textens syfte.

Omslaget till en ordbok har mycket ljusa slumpmässiga ord i bakgrunden.

händelse i realtid

händelse som a) sker samtidigt som den betraktas och b) inte är helt skapat utifrån innehållet.

En webbsändning av ett liveuppträdande (sker samtidigt som den betraktas och är inte förinspelat).

En online-auktion med människor som lägger bud (sker samtidigt som den betraktas).

Människor som interagerar i en virtuell värld med hjälp av avatarer (är inte helt konstruerat utifrån innehållet och sker samtidigt som den betraktas).

region

möjlig att uppfatta, automatiskt tydliggjordt område av innehåll perceivable, programmatically determined section of content

ANMÄRKNING

I HTML skulle ett område som tilldelas en landmärkesroll vara en region.

relationer

meningsfulla associationer mellan specifika delar av innehållet.

relativ ljusstyrka

den relativa intensiteten för varje punkt i en färgrymd, normaliserad till 0 för mörkaste svart och 1 för ljusaste vit.

ANMÄRKNING

För färgskalan sRGB är den relativa ljusstyrkan av en färg definierad som L = 0.2126 * R + 0.7152 * G + 0.0722 * B där R, G och B är definierade som:

 • om RsRGB <= 0.03928 så R = RsRGB/12.92 eller R = ((RsRGB+0.055)/1.055) ^ 2.4
 • om GsRGB <= 0.03928 så G = GsRGB/12.92 eller G = ((GsRGB+0.055)/1.055) ^ 2.4
 • om BsRGB <= 0.03928 så B = BsRGB/12.92 eller B = ((BsRGB+0.055)/1.055) ^ 2.4

och RsRGB, GsRGB, och BsRGB är definierade som:

 • RsRGB = R8bit/255
 • GsRGB = G8bit/255
 • BsRGB = B8bit/255

"^" tecknet är exponeringsoperatören. (Formel tagen från [sRGB] och [IEC-4WD]).

ANMÄRKNING

Nästan alla av dagens system för presentation av webbinnehåll förutsätter sRGB- kodning. Om det inte är känt att ett annat färgrum skall användas för att bearbeta och presentera innehåll, så bör utvecklare utvärdera om sRGB:s färgrum kan användas. Om annat färgrum används, se Understanding Success Criterion 1.4.3.

ANMÄRKNING

Om färgförvrängning inträffar efter leverans så används källan för färgvärdet. För färger som är förvrängda vid källan bör medelvärdena för färgerna som är förvrängda används (medel för R, medel för G och medel för B).

ANMÄRKNING

Det finns verktyg som gör beräkningarna automatiskt när man testar kontrast och flimmer.

ANMÄRKNING

En MathML-version av den relativa ljusstyrkans definition finns tillgänglig.

förlitar sig på (tekniker som man)

innehållet skulle inte uppfylla riktlinjerna om tekniken är avstängd eller inte stöds.

roll

text eller nummer genom vilken/vilket mjukvara kan identifiera funktionen av en komponent inom webbinnehåll.

Ett nummer som visar om en bild fungerar som en länk, knapp eller kryssruta

samma funktionalitet

samma resultat när de används.

En "sök"-knapp på en webbsida och en "hitta"-knapp på en annan webbsida kan båda ha ett fält för att skriva in ett ord och sedan lista ämnen inom webbplatsen med anknytning till begreppet/ordet som skrivits in. I detta fall skulle de ha samma funktionalitet men inte vara uppmärkta på samma sätt.

samma inbördes ordning

samma inbördes position i förhållande till andra objekt

ANMÄRKNING

Objekt anses vara i samma inbördes ordning även om andra objekt läggs till eller tas bort från den ursprungliga ordningen. Exempelvis kan man lägga till ytterligare en detaljnivå i expanderande navigeringsmenyer eller så kan en undermeny läggas in i läsordningen.

uppfyller ett framgångskriterium

framgångskriterium bedöms inte som "underkänt" om det tillämpas på sidan

avdelning

en självständig del av det skrivna innehållet som behandlar ett eller flera relaterade ämnen eller tankar.

ANMÄRKNING

En avdelning kan bestå av ett eller fler stycken och innehålla grafik, tabeller, listor och underavdelningar.

uppsättning av webbsidor

samling av webbsidor som har ett gemensamt syfte och som skapats av samma utvecklare, grupp eller organisation.

Bland exemplen finns en publicering som delas upp på flera webbsidor, där varje sida innehåller ett kapitel eller annat betydande avsnitt av verket. Publiceringen är logiskt sett en enda sammanhållen enhet och innehåller navigeringsfunktioner som möjliggör åtkomst till den fullständiga uppsättningen av webbsidor.

ANMÄRKNING

Olika språkversioner är att betrakta som olika uppsättningar webbsidor.

teckenspråk

ett språk som använder kombinationer av hand- och armrörelser, ansiktsuttryck eller kroppspositioner för att förmedla information

teckenspråksöversättning

översättning av ett språk, vanligtvis ett talat språk till ett teckenspråk.

ANMÄRKNING

Riktiga teckenspråk är oberoende språk, som inte är besläktade med det talade språket/de talade språken i samma land eller region.

enskild pekare

pekinmatning som styrs med en kontaktyta med skärmen, vilket inkluderar enstaka tryck och klick, dubbla tryck och klick, långa nedtryckningar och banbaserade gester.

specifik sensorisk upplevelse

en sensorisk upplevelse som inte är rent dekorativ och som i första hand inte förmedlar viktig information eller utför en handling.

Exempel på detta omfattar ett framförande av ett flöjtsolo, arbete med bildkonst etc.

tillstånd

dynamisk egenskap som ger uttryck för de kännetecken av ett användargränssnitt som kan komma att ändras till följd av en användares handling eller en automatiserad process

Tillstånd påverkar inte komponentens egenskaper, utan representerar data som förknippas med komponenten eller möjligheter till användarinteraktioner. Exempel inbegriper fokus, hover, välj, tryck, kontrollera, visad/ej visad och expandera/fäll ihop.

statusmeddelande

ändring av innehåll som inte ändrar sammanhanget och som ger användaren information om en handlings framgång eller resultat, om en ansökans vänteläge, om hur en process framskrider eller om förekomsten av fel

struktur
 1. Sättet som delarna av en webbsida är organiserade i förhållande till varandra; och
 2. Sättet som en samling webbsidor är organiserade.
stilegenskap

egenskap vars värde avgör presentationen (t.ex. typsnitt, färg, storlek, placering, utfyllnad, volym, syntetiserad talprosodi) av innehållselement som de renderas (t.ex. på skärm, genom högtalare, genom punktskriftsskärm) av användarprogram

Stilegenskaper kan ha flera ursprung:

 • Standardstilar i användarprogram. De standardvärden som tillämpas för stilegenskaper när utvecklar- eller användarstilar saknas. En del tekniker för webbinnehåll föreskriver en standardrendering, andra gör inte det;
 • Utvecklarstilar. Värden för stilegenskaper som ställs in av utvecklaren som en del av innehållet (t.ex. stilar i text, stilmallar för utvecklare);
 • Användarstilar. Värden för stilegenskaper som ställs in av användaren (t.ex. genom inställningar för gränssnitt i användarprogram, stilmallar för utvecklare)
kompletterande innehåll

ytterligare innehåll som illustrerar eller förtydligar det huvudsakliga innehållet.

En ljudversion av en webbsida.

En illustration av en komplicerad process.

ett stycke som sammanfattar de viktigaste resultaten samt rekommendationerna från en forskningsstudie.

synkroniserad media

ljud eller video som är synkroniserat med ett annat format för att presentera information och/eller med interaktiva tidsberoende komponenter. Med synkroniserad media menas inte den situation där ljudet/videon tydligt är markerat som ett mediealternativ till text

klickyta

område på skärmen som accepterar en pekhändelse, såsom den interaktiva delen av en komponent i ett användargränssnitt

ANMÄRKNING

Om två eller fler klickytor för pekning överlappar varandra ska det överlappande området inte inkluderas i mätningen av storleken på klickytan, förutom då de överlappande klickytorna utför samma handling eller öppnar samma sida.

teknologier (för webbinnehåll)

process eller teknik för att skapa kod som kan återges, spelas eller utföras av användarprogram

ANMÄRKNING

Som begreppen används i dessa riktlinjer refererar både "webbteknik" och "teknik" till tekniker för webbinnehåll.

ANMÄRKNING

Dessa tekniker kan omfatta kodspråk (markup language), dataformat eller programmeringsspråk som utvecklare kan använda separat eller i kombination för att skapa slutresultat som presenteras för användare. Det kan röra sig om allt ifrån statiska webbsidor till synkroniserade mediepresentationer och dynamiska webbapplikationer.

ANMÄRKNING

Några vanliga exempel på tekniker för webbinnehåll är HTML, CSS, SVG, PNG, PDF, Flash, och JavaScript.

text

teckenföljd som kan tydliggöras automatiskt, och där följden uttrycker någonting i mänskligt språk

textalternativ

Text som är automatiskt associerad med innehåll som inte är text eller hänvisas från text som är automatiskt associerad med innehåll som inte är text. Automatiskt associerad text är text vars placering kan tydliggöras automatiskt utifrån innehållet som inte är text.

En bild på ett diagram beskrivs i form av text i stycket efter diagrammet. Det korta textalternativet för diagrammet visar att en beskrivning följer.

ANMÄRKNING

Se förstå Textalternativ för mer information.

upp-händelse

plattformshändelse som äger rum när utlösarmekanismen för en pekare släpps

Upp-händelsen kan ha olika namn på olika plattformar, såsom ”touchend” eller ”mouseup”.

används på ett ovanligt eller begränsat sätt

ord som används på ett sätt som kräver att användarna vet exakt vilken definition som tillämpas för att kunna förstå innehållet korrekt

Termen "gig" betyder olika om det förekommer i en diskussion om musikkonserter eller förekommer i en artikel om datorers hårddiskutrymme, men den korrekta betydelsen kan fastställas utifrån sammanhanget. Däremot används ordet "text" på ett mycket specifikt sätt i WCAG 2.0, därför finns en definition med i ordlistan.

användarprogram

all mjukvara som hämtar och presenterar webbinnehåll för användare

Webbläsare, mediaspelare, insticksprogram (plugins) och andra program – inklusive hjälpmedel – som hjälper till att hämta, återge och interagera med webbinnehåll.

användarstyrt

data som är tänkt att kunna kontrolleras av användare

ANMÄRKNING

Detta gäller inte sådant som internetloggar och sökmotorers övervakningsdata.

Namn- och adressfält för ett användarkonto.

komponent i ett användargränssnitt

den del av innehållet som av användare uppfattas som en enda kontroll för en specifik funktion.

ANMÄRKNING

Flera komponenter av användargränssnitt kan implementeras som ett enda programmeringselement. Här är komponenter är inte bundna till programmeringstekniker, utan snarare vad användare uppfattar som separata kontroller.

ANMÄRKNING

Komponenter i ett användargränssnitt inkluderar formulärelement och länkar samt komponenter som genereras med hjälp av script.

ANMÄRKNING

Det som här åsyftas med ”komponent” eller ”komponent i ett användargränssnitt” kallas ibland också ”element i ett användargränssnitt”.

En applet har en "kontroll" som kan användas för att gå igenom innehåll radvis, per sida eller slumpmässigt. Eftersom var och en av dessa parametrar skulle behöva ha ett namn och vara valbara så skulle de också vara en "komponent i ett användargränssnitt".

inaktivitet från användaren

varje sammanhängande tidsperiod då inga användarhandlingar äger rum

Spårningsmetoden kommer att avgöras av webbsidan eller applikationen.

video

tekniken för rörliga eller sekvenspresenterade foton eller bilder.

ANMÄRKNING

Video kan bestå av animerade- eller fotografiska bilder eller både och.

enbart video

en tidsberoende presentation som enbart innehåller video (inget ljud och ingen interaktion)

visningsyta

yta där användarprogrammet presenterar innehåll.

ANMÄRKNING

Användarprogrammet presenterar innehåll genom en eller fler visningsytor. Visningsytor omfattar fönster, ramar, högtalare och virtuella förstoringsglas. En visningsyta kan innehålla andra visningsytor (till exempel nästlade ramar). Gränssnittskomponenter som skapats av användarens programvara såsom prompt, menyer och varningar är inte visningsytor.

ANMÄRKNING

Denna definition är baserad på User Agent Accessibility Guidelines 1.0 Glossary [UAAG10].

visuellt anpassningsbar

teckensnitt, storlek, färg och bakgrund kan ställas in

webbsida

en resurs som inte är inbäddad och som hämtats från en enda URI med hjälp av HTTP, samt varje annan resurs som används i återgivningen eller är tänkt att återges tillsammans med den huvudsakliga resursen i ett användarprogram.

ANMÄRKNING

Även om någon "annan resurs" skulle återges tillsammans med den huvudsakliga resursen så skulle de inte nödvändigtvis behöva återges samtidigt.

ANMÄRKNING

För att räknas som en webbsida måste en inte inbäddad resurs finnas med i det som definieras för att kunna uppfylla dessa riktlinjer.

En webbresurs inklusive alla inbäddade bilder och medier.

Ett webbmejlprogram byggt med hjälp av asynkron JavaScript och XML (AJAX). Programmet finns enbart på http://example.com/mail, men inkluderar inkorg, kontakter och kalender. Länkar eller knappar finns för att visa inkorgen, kontakterna eller kalendern, men detta ändrar inte programmets URI.

En anpassningsbar portalsida, där användare kan välja vilket innehåll som ska visas från ett antal olika innehållsmoduler.

När du skriver in http://shopping.example.com/ i din webbläsare så kommer du in i en interaktiv filmliknande shoppingmiljö där du visuellt går runt i en affär, plockar ner produkter från hyllorna och lägger i en visuell kundvagn framför dig. Ett klick på en produkt gör att den visas upp med ett faktablad bredvid. Detta kan vara en webbplats som bara består av en enda sida eller en enda sida inom en webbplats.

7. Inmatningssyften för komponenter i användargränssnitt§

Denna sektion innehåller en lista över vanliga inmatningssyften för komponenter i användargränssnitt. Termerna nedan är inte nyckelord som måste användas utan motsvarar istället syften som måste fångas in av den taxonomi som antas av en webbsida. Där det går kodar utvecklare kontroller med den valda taxonomin för att visa på det semantiska syftet. Genom detta får användarprogram och hjälpmedel potential att tillämpa individanpassade presentationer som gör det möjligt för fler personer att förstå och använda innehållet.

ANMÄRKNING

Listan över syften för inmatningstyper baseras på de syften för kontroller som definieras i HTML 5.2 Autofill field, men det är viktigt att förstå att en annan teknik kan definiera vissa eller alla av desamma koncepten i sin specifikation och att endast koncepten som svarar mot betydelserna nedan är de som krävs.

Följande syften för inmatningskontroller är avsedda att handla om användaren av innehållet och gäller endast för information som handlar om den individen.

A. Tack till§

Ytterligare information gällande deltagande i Accessibility Guidelines-arbetsgruppen (AG WG) finns på Working Group home page.

A.1 Deltagare i AG WG som varit aktiva under framtagandet av detta dokument:§

A.2 Andra tidigare aktiva WCAG WG-deltagare och andra som bidragit till WCAG 2.0, WCAG 2.1 eller stödresurser §

Paul Adam, Jenae Andershonis, Wilhelm Joys Andersen, Andrew Arch, Avi Arditti, Aries Arditi, Mark Barratt, Mike Barta, Sandy Bartell, Kynn Bartlett, Chris Beer, Charles Belov, Marco Bertoni, Harvey Bingham, Chris Blouch, Paul Bohman, Frederick Boland, Denis Boudreau, Patrice Bourlon, Andy Brown, Dick Brown, Doyle Burnett, Raven Calais, Ben Caldwell, Tomas Caspers, Roberto Castaldo, Sofia Celic-Li, Sambhavi Chandrashekar, Mike Cherim, Jonathan Chetwynd, Wendy Chisholm, Alan Chuter, David M Clark, Joe Clark, Darcy Clarke, James Coltham, Earl Cousins, James Craig, Tom Croucher, Pierce Crowell, Nir Dagan, Daniel Dardailler, Geoff Deering, Sébastien Delorme, Pete DeVasto, Iyad Abu Doush, Sylvie Duchateau, Cherie Eckholm, Roberto Ellero, Don Evans, Gavin Evans, Neal Ewers, Steve Faulkner, Bengt Farre, Lainey Feingold, Wilco Fiers, Michel Fitos, Alan J. Flavell, Nikolaos Floratos, Kentarou Fukuda, Miguel Garcia, P.J. Gardner, Alistair Garrison, Greg Gay, Becky Gibson, Al Gilman, Kerstin Goldsmith, Michael Grade, Karl Groves, Loretta Guarino Reid, Jon Gunderson, Emmanuelle Gutiérrez y Restrepo, Brian Hardy, Eric Hansen, Benjamin Hawkes-Lewis, Sean Hayes, Shawn Henry, Hans Hillen, Donovan Hipke, Bjoern Hoehrmann, Allen Hoffman, Chris Hofstader, Yvette Hoitink, Martijn Houtepen, Carlos Iglesias, Richard Ishida, Jonas Jacek, Ian Jacobs, Phill Jenkins, Barry Johnson, Duff Johnson, Jyotsna Kaki, Shilpi Kapoor, Leonard R. Kasday, Kazuhito Kidachi, Ken Kipness, Johannes Koch, Marja-Riitta Koivunen, Preety Kumar, Kristjan Kure, Andrew LaHart, Gez Lemon, Chuck Letourneau, Aurélien Levy, Harry Loots, Scott Luebking, Tim Lacy, Jim Ley, Alex Li, William Loughborough, N Maffeo, Mark Magennis, Kapsi Maria, Luca Mascaro, Matt May, Sheena McCullagh, Liam McGee, Jens Oliver Meiert, Niqui Merret, Jonathan Metz, Alessandro Miele, Steven Miller, Mathew J Mirabella, Matt May, Marti McCuller, Sorcha Moore, Charles F. Munat, Robert Neff, Charles Nevile, Liddy Nevile, Dylan Nicholson, Bruno von Niman, Tim Noonan, Sebastiano Nutarelli, Graham Oliver, Sean B. Palmer, Devarshi Pant, Nigel Peck, Anne Pemberton, David Poehlman, Ian Pouncey, Charles Pritchard, Kerstin Probiesch, W Reagan, Adam Victor Reed, Chris Reeve, Chris Ridpath, Lee Roberts, Mark Rogers, Raph de Rooij, Gregory J. Rosmaita, Matthew Ross, Sharron Rush, Joel Sanda, Janina Sajka, Roberto Scano, Gordon Schantz, Tim van Schie, Wolf Schmidt, Stefan Schnabel, Cynthia Shelly, Glenda Sims, John Slatin, Becky Smith, Jared Smith, Andi Snow-Weaver, Neil Soiffer, Mike Squillace, Michael Stenitzer, Diane Stottlemyer, Christophe Strobbe, Sarah J Swierenga, Jim Thatcher, Terry Thompson, Justin Thorp, David Todd, Mary Utt, Jean Vanderdonckt, Carlos A Velasco, Eric Velleman, Gijs Veyfeyken, Dena Wainwright, Paul Walsch, Daman Wandke, Richard Warren, Elle Waters, Takayuki Watanabe, Gian Wild, David Wooley, Wu Wei, Kenny Zhang, Leona Zumbo.

A.3 Finansiärer som möjliggjort arbetet§

Denna publikation har tagits fram delvis med hjälp av amerikanska federala medel från Health and Human Services, National Institute on Disability, Independent Living och Rehabilitation Research, inledningsvis under kontraktsnummer ED-OSE-10-C-0067 och nu under kontraktsnummer HHSP23301500054C. Innehållet i denna publikation reflekterar inte nödvändigtvis de linjer och åsikter som företräds av U.S. Department of Health and Human Services eller av U.S. Department of Education, inte heller antyder omnämnandet av varumärkesnamn, kommersiella produkter eller organisationer att de rekommenderas av USA:s regering.

B. Referenser§

B.1 Normativa referenser§

[css3-values]
CSS Values and Units Module Level 3. Tab Atkins Jr.; Elika Etemad. W3C. 29 september 2016. W3C Candidate Recommendation. URL: https://www.w3.org/TR/css-values-3/
[pointerevents]
Pointer Events. Jacob Rossi; Matt Brubeck. W3C. 24 february 2015. W3C Recommendation. URL: https://www.w3.org/TR/pointerevents/
[WCAG20]
Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. Ben Caldwell; Michael Cooper; Loretta Guarino Reid; Gregg Vanderheiden et al. W3C. 11 december 2008. W3C Recommendation. URL: https://www.w3.org/TR/WCAG20/

B.2 Informativa referenser§

[HARDING-BINNIE]
Independent Analysis of the ITC Photosensitive Epilepsy Calibration Test Tape. Harding G. F. A.; Binnie, C.D.2002.
[IEC-4WD]
IEC/4WD 61966-2-1: Colour Measurement and Management in Multimedia Systems and Equipment - Part 2.1: Default Colour Space - sRGB. may 5, 1998.
[RFC2119]
Key words for use in RFCs to Indicate Requirement Levels. S. Bradner. IETF. march 1997. Best Current Practice. URL: https://tools.ietf.org/html/rfc2119
[sRGB]
A Standard Default Color Space for the Internet - sRGB, Version 1.10. M. Stokes; M. Anderson; S. Chandrasekar; R. Motta. november 5, 1996. URL: https://www.w3.org/Graphics/Color/sRGB.html
[UAAG10]
User Agent Accessibility Guidelines 1.0. Ian Jacobs; Jon Gunderson; Eric Hansen. W3C. 17 december 2002. W3C Recommendation. URL: https://www.w3.org/TR/UAAG10/
[UNESCO]
International Standard Classification of Education. 1997. URL: http://www.unesco.org/education/information/nfsunesco/doc/isced_1997.htm
[WAI-WEBCONTENT]
Web Content Accessibility Guidelines 1.0. Wendy Chisholm; Gregg Vanderheiden; Ian Jacobs. W3C. 5 may 1999. W3C Recommendation. URL: https://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT/